Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 685/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-25

., Z ustaleń organu podatkowego I instancji wynikało, że Spółka nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli :, - stacji bazowej telefonii komórkowej B...
., oznaczenie BT -[...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.,, - rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej B., oznaczenie BT [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul...

I SA/Lu 124/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-30

nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli: stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.; rozbudowanej...
stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N., w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie...

I SA/Gd 438/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

, że w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi kompletna stacja bazowa telefonii komórkowej a nie tylko jej fundamenty...
w ramach prowadzonej działalności posiada stację bazową telefonii komórkowej posadowioną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 210 w Gminie L.., Stacja bazowa...

I SA/Lu 598/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-13

w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji., W ocenie organu odwoławczego prawidłowa jest ocena Prezydenta Miasta o uznaniu stacji bazowej...
definicji organ skonstatował, że ich analiza daje podstawę do stwierdzenia, iż stacje bazowe telefonii komórkowej są budowlami, czego potwierdzeniem są także uzyskane...

II FSK 635/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

za lata 2003 - 2005 w kwotach po 39 725, 70 zł i za rok 2006 w wysokości 39 726 zł. Organ ten ustalił, że spółka nie zadeklarowała do opodatkowania pięciu stacji bazowych...
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Zdaniem organu odwoławczego Prezydent Miasta Z. prawidłowo uznał stacje bazowej telefonii komórkowej za budowle...

II FSK 1373/08 - Wyrok NSA z 2010-01-19

budowli: 1) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej przy ul. P. w Z., 2) rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS 900...
, oznaczenie BT ..., zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N. w Z., 3) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej na dzwonnicy...

II FSK 1135/07 - Wyrok NSA z 2008-01-30

budowlanych wynikało, że stacje bazowe telefonii komórkowej GSM Plus nr BT-1178, BB-19139, BT-11732, BT-11315 usytuowane odpowiednio na dzwonnicy Katedry przy ul. K...
budowlany (z wyjątkiem obiektów małej architektury) niebędący budynkiem jest budowlą. Jeżeli zatem powołane stacje bazowe telefonii komórkowej zostały decyzjami organów...

I SA/Lu 159/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-09

: stacji bazowej telefonii komórkowej GSM [...] usytuowanej na dzwonnicy Katedry przy ul. K.w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej GSM [...] znajdującej się na terenie...
elektrociepłowni A. przy ul. H.w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS [...] znajdującej się na dachu elewatora na działce o nr ew. [...] przy ul. N. w Z.; stacji...

I SA/Lu 174/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-30

, że organ I instancji wskutek wszczętego z urzędu postępowania stwierdził, że podatnik nie zadeklarował do opodatkowania budowli - stacji bazowej telefonii komórkowej...
6 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia zgody na użytkowanie obiektu, w której sporna stacja bazowa telefonii komórkowej zakwalifikowana została jako obiekt budowlany...

I SA/Łd 388/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-18

zadeklarowała do opodatkowania budowle - stacje bazowe do bezprzewodowego przesyłu danych (BTS) - o wartości 3.811.480 zł i podatek od nieruchomości w kwocie 76.230 zł...
podatkiem od nieruchomości w wysokości 0 zł. W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że bezpodstawnie zgłosił do opodatkowania ww. stacje bazowe (BTS). Zdaniem spółki BTS...
1   Następne >   +2   +5   +10   90