Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VII SA/Wa 1158/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

z terenów subpolderu W. w gminie G. ujętych za pomocą kanału 'S' do kanału 'S' w km 0+200, działka nr[...], obręb W., gmina G. za pomocą stacji pomp...
. Z uwagi na fakt, że ww. decyzją udzielono pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód powierzchniowych pochodzących z terenów subpolderu W. w gminie G. za pomocą stacji...

II SA/Po 822/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2010 r. sprawy ze skargi Burmistrza Miasta S. na decyzję...
wprowadza stały poziom wody (bądź trwale stabilizuje amplitudę zmian poziomów do określonego przez urządzenie poziomu bazowego), czy też nie stabilizuje poziomu wody...