Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Gd 438/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

, że w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi kompletna stacja bazowa telefonii komórkowej a nie tylko jej fundamenty...
w ramach prowadzonej działalności posiada stację bazową telefonii komórkowej posadowioną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 210 w Gminie L.., Stacja bazowa...

II FSK 414/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków na zakup części zamiennych do stacji bazowych., We wniosku wskazała, że kupuje części...
zamienne do stacji bazowych posiadanej sieci telefonii komórkowej. Części te są nabywane na wypadek zaistnienia awarii i konieczności naprawy albo wymiany uszkodzonych...

I FSK 1960/09 - Wyrok NSA z 2010-11-16

trwałych (stacji bazowych), których budowy następnie zaprzestaje ze względów prawnych (np. nieuzyskanie stosownych zezwoleń), biznesowych czy ekonomicznych. Ponosi więc wydatki...
z budową stacji bazowych. Zakupy miały służyć działalności opodatkowanej. Skarżąca zwróciła się z pytaniem, czy w tym stanie faktycznym od poniesionych wydatków...

I SA/Op 416/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-13

składa się z nadajników (tzw. stacji bazowych, BTS), z których każda pokrywa określony obszar zasięgiem (tzw. komórka, ang. celi). Umożliwia to bezprzewodowe prowadzenie...
rozmów i korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Dzięki technice przełączania się pomiędzy stacjami bazowymi możliwe jest kontynuowanie rozmowy podczas przemieszczania...

III SA/Gl 1465/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. W projekcie przewidziano poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji (PFU i SW); stacji bazowych; stacji abonenckich; kosztu nabycia sprzętu do stacji bazowych; sprzętu...
sieciowego wraz z montażem i serwisem 5 lat; wyposażenia nadajników Hot-spot; sprzętu do stacji dystrybucyjnych; CZS - instalacji wyposażenia; kosztu połączeń światłowodowych...

III SA/Wa 181/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-31

, które wykorzystywane są tylko czasowo, na okres naprawy pierwotnego składnika środka trwałego, podlegają czasowemu zamontowaniu na stacji bazowej, a następnie powracają...
gospodarczym pod marką handlową P.. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka wykorzystuje stacje przekaźnikowe, na których instalowany jest sprzęt telekomunikacyjny...

I SA/Wr 118/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-24

, jakie instalacje są niezbędne do funkcjonowania budowli ? W przypadku konstrukcji złożonych, np. rurociągów, stacji bazowych telefonii komórkowej czy linii energetycznych...
z tych obiektów wchodzą:, 1) budynki (stacja dolna i górna);, 2) budowle (podpory i fundamenty);, 3) urządzenia techniczne (koło napędowe wraz z konstrukcją, koło zwrotne...

III SA/Wa 710/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

gospodarczym pod marką handlową [...]. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka wykorzystuje stacje przekaźnikowe, na których instalowany jest sprzęt...
, dokonują wymiany części zepsutej na stacji telekomunikacyjnej, a następnie część uszkodzoną (zdemontowaną ze środka trwałego) wprowadzają na stan magazynu części...

III SA/Wa 451/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

budowę nowych lub modernizację istniejących stacji bazowych w sposób umożliwiający efektywne wykorzystywanie przyznanych Częstotliwości. Inwestycje, do których Skarżąca...

I SA/Kr 966/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-14

konieczny związek przyczynowy, nakazujący organowi podatkowemu tożsame określenie i uznanie stacji bazowej, bez względu na to czy usytuowanej na innym obiekcie budowlanym...
, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne...
1   Następne >   +2   6