Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 1581/08 - Wyrok NSA z 2009-10-15

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nazwie '[...] ' położonej na budynku handlowym w K...
podkreśliło, iż zasadnicze znaczenie ma, czy stacja bazowa telefonii komórkowej, jako urządzenie obsługi technicznej umożliwiające wymianę informacji, stanowi obiekt techniczny...

II SA/Kr 260/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-27

instalacji stacji bazowej nr [...] zlokalizowanej na dachu hotelu [...], przy ul. [...] l w N. oraz zobowiązania prowadzącego instalację tj. [...] Sp. z o.o. do uzyskania...
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji stacji bazowej nr N., W uzasadnieniu ww. postanowienia organ wyjaśnił, że w piśmie z dnia 25 lipca 2017 r...

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

od 10 W oraz radiolinie., 2. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie o funkcji dominującej 'mieszkaniowej' objęta jest zakazem wynikającym z ustaleń...
listopada 1998 r. /uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 1998 r./ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na;, - 'budowie stacji bazowej...

II SA/Sz 1180/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-02

dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości W., na działce nr [...], przeznaczonej do obsługi...
na środowisko, wskazując w charakterystyce przedsięwzięcia, iż obejmuje ono budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową [...]. Planowana stalowa wieża kratowa o wysokości...

II SA/Wr 115/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-06

środowiskowych uwarunkowań zgody dla B sp. z o. o. polegającego na budowie stacji bazowej sieci C nr [...], na działce nr [...] położonej w T., gmina L. Z.; oddala skargę...
lub określone w ust.3, Ponadto wskazano, iż stacja bazowa telefonii komórkowej sieci C nr [...] B Sp. z o. o., zlokalizowana jest w miejscowości T. gmina L. Z. na działce...

IV SA/Wa 1502/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Z., zlokalizowanej na działce nr [...] w miejscowości Z., gm. G. W uzasadnieniu postanowienia podano...
, iż z załączonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez mgr inż. M. C. oraz mgr inż. J. Z. wynika, iż w skład stacji bazowej wejdą urządzenia...

II OSK 1805/08 - Wyrok NSA z 2009-11-13

uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA GSM. Wyrok zapadł w następujących okolicznościach...
faktycznych:, Decyzją z [...] 2007 r. Prezydent Miasta S. wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci ERA GSM...

IV SA/Wa 1288/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-28

stacji bazowej telefonii cyfrowej - oddala skargę - Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2007r. Nr [...] Główny Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 138 § 1 pkt...
[...] maja 2006r, znak: [...] uzgadniającego środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci...

IV SA/Wa 1918/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-23

polegającego na budowie stacji bazowej sieci (...) nr (...) przy ul. (...) w W., zgłaszając następujące środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji:, 1. inwestycję należy...
oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko może być każdy, kto posiada wiedzę w tym zakresie, przy czym raport zostaje poddany ocenie przez organy...

IV SA/Wa 1892/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

r., znak: [...], którym uzgodnił, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii...
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wyżej wymienionej stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji wskazał, że w bezpośrednim otoczeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   84