Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II GSK 5346/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku skarżącej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+ w paśmie 850 MHz...
pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+ w paśmie 850 MHz w O. przy ul. M., W odpowiedzi na skargę Prezes UKE podkreślił, że w piśmie z dnia 9 sierpnia 2010 r...

VI SAB/Wa 8/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

w [...] na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI...
urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+ w paśmie 850 MHz w [...] przy ul. [...] - w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu organowi akt administracyjnych...

VII SAB/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku [...] sp. z o.o. w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
pozwolenia na budowę wolnostojącego obiektu budowlanego (budowli) w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

II SAB/Gl 53/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

- formalną antenowej stacji bazowej [...] - konstrukcji wsporczej z dnia [...] r. (modernizacja) oraz kwalifikację przedsięwzięcia - instalacja radiokomunikacyjna 'B...
' [...] z dnia [...] r. i kwalifikację przedsięwzięcia Stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z [...] r., a także sprawozdania z badań pól elektromagnetycznych wykonanych...

II OSK 2556/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

przez Starostę [...] postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku P. Sp. z o.o. z/s w W. w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną...
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej została oparta na zarzucie zastosowania niewłaściwej podstawy prawnej nałożenia na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości...

II SAB/Wr 2/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-16

na przebudowie istniejącego obiektu budowlanego - instalacji urządzeń technicznych, w tym instalacji radiokomunikacyjnych i antenowych konstrukcji wsporczych stacji bazowej...
stacji bazowej., Jak wynika z uzasadnienia skargi oraz akt administracyjnych, w dniu [...] XI 2019 r. wpłynęło do wojewody odwołanie skarżącej wraz z aktami administracyjnymi...

II SAB/Lu 10/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-10

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości P.., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Skarga podlega odrzuceniu., Zgodnie...

II SAB/Gl 41/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-10-27

celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na dachu budynku przy ul. [...] w S., Przyczyną odrzucenia skargi był fakt...

II SAB/Kr 11/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki [...] o oznaczeniu [...]_A na powierzchni istniejącego budynku...

IV SAB/Po 35/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Hołyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2012 r. sprawy ze skargi W. E. S. sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie...
, na następujące grupy funkcjonalne:, 1) zasób bazowy, który stanowią materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie,, 2) zasób użytkowy...
1   Następne >   2