Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 1224/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

[...]) nakazującą inwestorowi Spółce A z siedzibą w W., rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] położonej w L.., Zaskarżona decyzja została wydana...
na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym [...] w L., PINB wszczął z urzędu postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na powyżej oznaczonej...

II SA/Kr 317/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-09

. - Powiat [...] decyzją nr [...] z 7 września 2018 roku, znak: [...], nakazał inwestorowi: [...] S.A. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej...
., wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku nr [...] przy ul. [...] w K...

II SA/Op 341/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-14

się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...
2018 r. wystąpił do Starosty [...] i Burmistrza [...] o informację w sprawie udzielonych pozwoleń na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w [...]., W dniu 16...

VII SA/Wa 1243/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

robót budowlanych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki nr ew. [...] w J., wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę...
[...] Stowarzyszenia [...] (dalej: 'Stowarzyszenie') o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie rozbudowy w kwietniu 2018 r. stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie...

II OSK 1588/22 - Wyrok NSA z 2023-11-29

[...] z 6 maja 2020 r., przeprowadził 9 czerwca 2020 r. kontrolę stacji bazowej telefonii komórkowej P. - wieży typu [...] o wysokości całkowitej 43,3 m n.p.t....
, zlokalizowanej na terenie działki o nr geod. [...]. obręb [...] T., przy ul. [...] w T.., Ustalono, że kontrolowana stacja bazowa została zrealizowana na podstawie decyzji Prezydenta...

II OSK 596/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

.) wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń teletechnicznych stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym antenowych...
, na którym jest posadowiona. Wskazując, że na obszarze objętym zasięgiem oddziaływania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (promień 150 m od środka...

II SA/Łd 379/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-22

: [...] w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji., Z akt sprawy wynika, że w dniu 9 kwietnia...

II OSK 1532/19 - Wyrok NSA z 2022-05-25

Nadzoru Budowlanego w [...] (PINB) nakazał inwestorowi: T. S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku...
odwoławczy przywołał, że 13 grudnia 2002 r. w Urzędzie Miasta K. dokonano zgłoszenia zamiaru realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul...

II SA/Kr 1642/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

dokumenty w terminie do dnia 31.03.2018 r., Wg organu I instancji w stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...
usytuowanej na dachu budynku, przy ul. [...] w K.. Wykonane przez Inwestora roboty budowlane zaklasyfikowane zostały jako rozbudowa. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Ke 212/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-06

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3...
stacji bazowych telefonii komórkowych., Dalej cytując treść art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny organ II instancji podniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100