Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 182/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-24

działki o łącznej powierzchni 304 m2 stanowiącej część niezabudowanej działki nr[...], położonej w obrębie wsi K.dla celów budowy i eksploatacji Stacji Bazowej...
rozpoczęty 1 m2 powierzchni tablicy reklamowej w I strefie, przy czym powierzchnia reklamowa z natury rzeczy nie przekracza zwykle 10 m2, a teren pod stację bazową telefonii...

II SA/Gl 666/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-31

skargi. Wskazała, że poprowadzenie traktu światłowodowego łączącego centralę telefoniczną 'B' z kluczowymi stacjami bazowymi w M. i S. przez działkę skarżącej Spółki...
Kubik (spr.), Protokolant st. referent Magdalena Jankowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2006 r. sprawy ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję...

II SAB/Wr 69/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-16

od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 19 listopada 2019 r. nr 1197/2019, w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji...
bazowej telefonii komórkowej nr [...] wraz z urządzeniami technicznymi oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr [...], [...], [...] i [...], obręb R...

II SA/Gd 216/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-03

lub obiekty budowlane infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej). Nieprawidłowa jest także wykładnia pkt 13.2 karty terenu nr 1 rejonu 'Węzła...

II SA/Gl 1456/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-15

Artur Żurawik, Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Koenigshaus, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę...
stawkę bazową czynszu nie wypełnia prawidłowo delegacji z art. 21 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy. Podkreślił, że warunki obniżania czynszu stanowią element...

II SA/Ke 822/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, że przedmiotowa działka znajduje się w pobliżu linii kolejowej, dwóch cmentarzy komunalnych, stacji rezerw strategicznych paliw, byłego wysypiska śmieci), Kolegium stwierdziło...
cmentarzy komunalnych, stacji rezerw strategicznych paliw, byłego wysypiska śmieci) w piśmie z dnia 3 czerwca 2019 r. uznała, że uwagi zgłoszone przez odwołujących...

I OSK 1969/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

nieważności decyzji Ministerstwa Budownictwa z [...] grudnia 1950 r. oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie...
nieważności decyzji Ministerstwa Budownictwa z [...] grudnia 1950 r. oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie...

II GSK 728/19 - Wyrok NSA z 2022-09-06

zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zwrócił się o wszczęcie...
rynkowa nieruchomości wynosiła 9.320.180 zł., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarzucił rzeczoznawcy dopuszczenia się następujących czynów:, 1. poświadczenie nieprawdy...

II SA/Kr 1319/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

wieczystego nieruchomości oraz własności budynków, lokali i innych urządzeń stosuje się wyżej podane zasady (por. G. Bieniek, St. Kalus, Z. Mar maj, E.Mzyk, Ustawa o gospodarce...
powyższego stwierdzić należy, że skarga okazała się być całkowicie bezzasadna., Na wstępie wymaga zaznaczenia, że bazowym dla rozstrzygnięcia problemów prawnych...

I OSK 2173/21 - Wyrok NSA z 2022-12-07

, że bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przy zasądzeniu od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania. Jednocześnie strona skarżąca...
, według którego podstawę do przeprowadzenia wyliczenia stanowi kwota pomiędzy 1.000 a 1.500 euro za każdy rok trwania postępowania, przy czym ta kwota bazowa...
1   Następne >   2