Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Lu 733/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-29

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
cywilnoprawnych w kwocie 9.157,70 zł uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł o odmowie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej...

III SA/Wa 337/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
. strony czynności cywilnoprawnych nie dokonały zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, co w ocenie organu kontrolującego było sprzeczne z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit...

III SA/Wa 336/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
w ilości 36.280 sztuk, Skarżący jako kupujący nie dokonał zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie organu kontrolującego było to sprzeczne z art. 1 ust. 1 pkt 1...

II FSK 326/07 - Wyrok NSA z 2008-04-18

w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 24 lutego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z uzasadnienia...
podatek od czynności cywilnoprawnych, obliczony wg stawki obniżonej 0,5%, ze względu na to, iż jedna ze stron czynności cywilnoprawnej - Skarb Państwa korzystał...

III SA/Wa 11/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

prawa podatkowego. Zadała pytanie, czy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega udzielona spółce szwedzkiej pożyczka, której przedmiotem są rzeczy...
, zawartą w art. 720 Kodeksu cywilnego (k.c.) oraz w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r...

III SA/Wa 580/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-16

Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
z odsetkami podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia wierzytelności od T. S.A., Z akt sprawy wynika, że w dniu 21 czerwca 2007 r. skarżąca złożyła...

II FSK 1737/06 - Wyrok NSA z 2008-02-15

od czynności cywilnoprawnych oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od H. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
i spółka' Spółka komandytowa (dalej: skarżąca) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 1237/07 - Wyrok NSA z 2008-12-02

od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Spółki, podatek ten nie był jednak należny, gdyż nowa umowa pożyczki zastępowała w istocie dotychczasowe dwie umowy i została...
ją., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że przedmiot sporu ogranicza się do kwestii zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnej umowy pożyczki, którą Spółka przeznaczyła...

III SA/Wa 2184/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-11

podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz G.P. kwotę 100 (słownie...
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FSK 1513/07 - Wyrok NSA z 2008-12-17

Izby Skarbowej w W. z dnia 13 września 2006 r. nr [..] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. postanawia: 1.odrzucić skargę kasacyjną, 2...
od czynności cywilnoprawnych., Strona wniosła skargę kasacyjną i zaskarżyła powyższy wyrok w całości., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna...
1   Następne >   +2   +5   +10   100