Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 2998/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-03-20

1. Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej jest sprzedaż przedsiębiorstwa, do której z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...
skarbowej wymienionych w tym przepisie czynności cywilnoprawnych, jeżeli są one zawierane między podatnikami podatku od towarów i usług lub podmiotami zwolnionymi...

III AZP 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-09-26

, że nie chodzi jednak w sprawie o takie czynności cywilnoprawne., Sprawa komplikuje się po wejściu w życie z dniem 5 lipca 1993 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
cywilnoprawnych. Zdaniem organu podatkowego I instancji nie można uznać, iż przelew wierzytelności był realizowany przez strony czynności cywilnoprawnych w ramach tzw. 'usług...

FPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

państwowymi i w ramach tego zarządu podejmuje za Skarb Państwa czynności cywilnoprawne, a w tym również zawiera umowy najmu i dzierżawy z podmiotami, na których zgodnie z art...
. 1/, a nie na podstawie aktu lub czynności prawnej właściciela., Przytoczone na wstępie pytanie prawne zostało sformułowane na tle następującego stanu faktycznego...

SA/Wr 2400/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-05-22

Wyłączenie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej następuje, jeżeli sprzedający z tytułu zawartej umowy jest podatnikiem podatku od towarów...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i sprzedaż jest dokonana w zakresie czynności zwolnionych od podatku. Naczelny Sąd Administracyjny dokonując...

SA/Rz 592/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-23

art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej postanowiono, że czynności cywilnoprawne objęte zwolnieniem na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku...
solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej, to każda ze stron tej czynności jest stroną postępowania dotyczącego wymiaru opłaty skarbowej., Prawo podatkowe nie definiuje...

SA/Bk 885/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

, w których z urzędu następuje zwrot opłaty skarbowej od umowy cywilnoprawnej i konstatując, że przepis ten nie ma zastosowania do czynności cywilnoprawnej odwołujących się. Zwrot...
, pełnomocnictwa itp. nie podlegają opłacie skarbowej, a w pkt 5 określa podlegające opłacie czynności cywilnoprawne., Bezspornie skarżące były stroną czynności cywilnoprawnej...

I SA 731/95 - Wyrok NSA z 1996-09-25

/. Tak jest m.in. z czynnościami cywilnoprawnymi wymienionymi w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./, poddanymi...
czynności cywilnoprawnej /art. 5 pkt 4/., Umowa sprzedaży /art. 535 Kc/ jest umową konsensualną, która dochodzi skutku przez porozumienie stron. Zwrócić należy uwagę...

III SA 731/95 - Wyrok NSA z 1996-09-25

z czynnościami cywilnoprawnymi wymienionymi w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, poddanymi tej opłacie. Opłacie tej podlegają m.in....
umowy sprzedaży /art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. 'a', a obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od tych umów powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej /art. 5 pkt 4...

I SA/Po 230/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-09-12

czynności cywilnoprawnych nie wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił...
, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej. W niniejszym wypadku nie wystąpiła żadna z wymienionych podstaw żądania zwrotu opłaty skarbowej. Podstawą prawną...

FPS 1/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-09-09

. Stanowisko to jednak, w ocenie Izby, nie przesądza kwestii powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego...
24 stycznia 1990 r. III ARN 36/89, dotyczącym ustalania podstawy wymiaru opłaty skarbowej od wartości rzeczy lub praw będących przedmiotem czynności cywilnoprawnej...
1   Następne >   +2   5