Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 309/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-31

decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 8 listopada 2018 r. w -sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
przekształcenia i załącznikami do niego wynosi 224.003.665,19 zł., W związku z dokonaną czynnością, notariusz jako płatnik pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Kr 185/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

Skarbowej w K. z dnia [...] listopada 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby...
2012 r., z oprocentowaniem 5%, oraz że pożyczki tej nie zgłosiła w urzędzie skarbowym i nie zapłaciła od niej podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatniczka...

I SA/Kr 1399/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych skargę oddala W dniu 10 sierpnia 2018r. P...
wypracowane przez spółkę z o.o. do momentu jej przekształcenia w spółkę komandytową. Przy przekształceniu notariusz pobrał od spółki podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wr 83/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej A. spółki z o.o....
: Wnioskodawca, Skarżąca) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika...

I SA/Gl 1327/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-02

R.), z dnia [...] dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od czynności sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa A S.A. na rzecz B Sp...
. z o. o., w sprawie 'o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub wszczęcie odpowiedniego postępowania zmierzającego do ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych należnego...

II FSK 1393/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargi kasacyjne, 2) odstępuje od wzajemnego zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE 1.1 Wyrokiem...
interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 maja 2016 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. 1.2...

II FSK 3272/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
. - dalej K.c.). Transakcja została zawarta w formie aktu notarialnego i notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku nabycia powstała wartość firmy...

III SA/Wa 545/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla...
Skarbowego w M. (dalej też 'NUS' albo 'Organ pierwszej instancji') wniosek o 'zwrot zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych' w wysokości 79 000 zł. W ocenie...

I SA/Gl 1089/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z [...] r. nr [...] [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej 'O.p.') oraz przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz...

III SA/Wa 1049/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Skarbowej z dnia 14 lutego 2019 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaskarżona interpretacja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych...
i prawnych sprawy:, W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100