Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

, jako płatnik opłaty skarbowej, nie pobrała opłaty skarbowej od wymienionej wyżej czynności cywilnoprawnej, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy o opłacie skarbowej określają sytuacje, w których czynności sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem...

FPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

w katalogu czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej., Umowy objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie...
pkt 5 lit. 'a' omawianej ustawy wynika, że nie podlegają opłacie skarbowej te czynności cywilnoprawne, które znajdując się w zakresie przedmiotowym podatku od towarów...

SA/Bk 475/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

skarbowej jest to aby umowa m.in. sprzedaży została zawarta przez podatników podatku od towarów i usług w zakresie tej konkretnej czynności cywilnoprawnej., Nie każda...
., Przepis ten nie uzależnia braku obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej dokonanej przez podatników podatku od towarów i usług podlegającej...

III RN 119/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

wymienionych w nim czynności cywilnoprawnych, jeżeli są one zawierane między podatnikami podatku od towarów i usług. W ocenie Izby Skarbowej umowa sprzedaży obligacji...
i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. wielokrotnie wskazywano na konieczność posiadania zezwoleń na prowadzenie...

III SA 1587/99 - Wyrok NSA z 2000-09-05

a jedynie czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o opłacie skarbowej, a co za tym idzie, nie wchodzi w rachubę argumentacja związana z usługą zwolnioną od podatku VAT...
opodatkowaniu tym podatkiem., Z treści powyższego przepisu wynika, że wyłączeniu od opłaty skarbowej podlegają czynności cywilnoprawne dotyczące umów wymienionych pod lit...

III SA 1115/97 - Wyrok NSA z 2000-06-09

cywilnoprawnych podlegających opłacie skarbowej., W związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, katalog owych czynności został...
, w których te same czynności cywilnoprawne były dwukrotnie obciążone: podatkiem VAT i opłatą skarbową. Zasada unikania podwójnego opodatkowania, opłatą skarbową i podatkiem VAT...

III RN 172/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług., Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaskarżył powyższy wyrok rewizją nadzwyczajną, w której zarzucił...
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku...

I SA/Po 1460/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-10-12

korzystają tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku VAT, które zostały tam wymienione i spełniają wskazane w tym przepisie kryteria...
Podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r...

III SA 7236/98 - Wyrok NSA z 2000-05-19

czynności cywilnoprawnej zbliżonym rodzajowo podatkiem. Szczególne w tym zakresie znaczenie posiada art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej., Przepis...
ten zwalnia od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawne wykonywane przez podatników VAT oraz czynności, z określonych względów zwolnione od tego podatku podmiotowo /art. 7...

SA/Sz 1728/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-08

uprawniającej do odliczenia podatku w kontekście czynności cywilnoprawnej, jaką była umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, a nie w oparciu o przepisy normujące zakres...
lutego 1999 r. nie mogła skutkować nabyciem towaru w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, nie odzwierciedla czynności faktycznie...
1   Następne >   +2   +5   10