Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 929/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-29

, położonej w G. przy ul. K. nr 25, o powierzchni 580 m2 /rep. A nr 1362 za rok 1980/. W par. 3 tej umowy wartość czynności cywilnoprawnej określono na 800.000 zł...
stycznia 1981 r. strony kontraktu do podwyższenia wartości czynności cywilnoprawnej w terminie dwutygodniowym. Wobec braku odpowiedzi na wysłane wezwanie, organ podatkowy...

III SA 113/84 - Wyrok NSA z 1984-04-18

skarbowej /Dz.U. nr 34 poz. 161/, organ odwoławczy stwierdził, że podstawę ustalenia wysokości opłaty skarbowej stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej w dniu...
/ stanowi, że podstawę wymiaru opłat skarbowych od czynności cywilnoprawnych oraz od dokumentów stwierdzających tę czynność stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności...

SA/Gd 864/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-07

czynności cywilnoprawnej między zstępnymi rodzeństwa. , Za zasadny natomiast uznano drugi zarzut skargi, kwestionujący rozstrzygnięcie organów podatkowych...
/, podlega zwolnieniu od podatku od spadków na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/. Naczelny Sąd...