Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 203/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-01

w zacytowanym wyżej przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej korzystają tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku VAT...
, że ze zwolnienia od opłaty skarbowej korzystają u podatników tego podatku tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług a więc gdy strona...

III SA 1125/94 - Wyrok NSA z 1995-05-12

tej ustawy w zakresie czynności zwolnionych od opodatkowania. Prawa majątkowe, w tym wierzytelności, nie są towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zatem...
temu podatkowi. Jednak z racji zaliczenia obrotu wierzytelnościami do usług finansowych, takie czynności są zwolnione od obowiązku uiszczenia podatku,, - w sprawie ma zatem...

SA/Po 1014-1015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-25

Podstawą obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej w postaci umowy sprzedaży udziału we współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych jest wartość rynkowa...
skarbowej od czynności cywilnoprawnych w postaci umów sprzedaży, rozróżnia dwie różne podstawy, to jest wartość rynkową rzeczy i wartość rynkową prawa majątkowego...

III SA 457/95 - Wyrok NSA z 1995-09-18

nie może uważać, że w dniu 27 września 94 r. dokonano nowej czynności prawnej i że w związku z tym podatnicy utracili termin do odliczenia podatku naliczonego od należnego...
VAT wystawionej za dokonanie powyższej czynności notarialnej. Faktury te nie mogły więc stanowić podstawy do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego zgodnie...

SA/Po 2853/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-09

w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ należy uważać czynności bankowe określone w ustawie...
Narodowego Banku Polskiego, wydanego na podstawie art. 11[1] ust. 1 prawa bankowego, czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach...

SA/Gd 2508/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-27

uprawnienie podatnika do pośredniego zwrotu różnicy podatku, nie można więc dokonywać na nim jakichkolwiek czynności prawnych. Wobec tego zawarcie umowy w formie aktu notarialnego...
w sensie prawnopodatkowym podatnika, że skutki czynności cywilnoprawnej jaką było połączenie obu spółek występującą również w zakresie stosunków publicznoprawnych...

SA/Bk 371/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

. firmę 'D C' na podstawie czynności cywilnoprawnej, której właścicielem jest główny udziałowiec Spółki /70 procent udziałów/,, - firma 'D C' nie odliczyła, przy rozliczaniu...
W sytuacji, gdy podatnik obniżał podatek należny o kwoty podatku naliczonego, pomimo tego, że dostawa towaru nie nastąpiła i faktury nie zostały opłacone, organy...

SA/Po 199/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-04-27

czynności cywilnoprawnej z działalnością opodatkowaną innym niż opłata skarbowa podatkiem, w tym przypadku podatkiem VAT. Stąd też zapewne brały się twierdzenia...
skarżącego, że będąc w ogólności podatnikiem podatku VAT, korzysta ze zwolnienia od opłaty skarbowej od czynności nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem., Powstaje pytanie...

SA/Wr 729/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

podlegają czynności cywilnoprawne polegające na zawieraniu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych., Mylny jest pogląd strony skarżącej, że przytoczony...
umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i spraw majątkowych wymieniona wśród czynności cywilnoprawnych, od których opłata skarbowa jest pobierana /art. 1 ust. 1 pkt 2 lit...

SA/Lu 1832/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-06-13

do grudnia 1993 r., którą organ odwoławczy utrzymał w mocy, stwierdzając, iż odrębną grupę podatników podatku od towarów i usług, obok podmiotów wykonujących czynności...
cywilnoprawnych. Sformułowanie 'szeroko pojętych usług pośrednictwa', którym organy podatkowe określają czynności wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy, jest wyrażeniem...
1   Następne >   +2   4