Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 881/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-07

ze skargi W. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2013 roku nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Dyrektor...
, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy te spółkę traktować inaczej niż pozostałe spółki osobowe., Określając podstawę opodatkowania podatkiem...

III SA/Wa 24/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

z siedzibą w B.) wnioskiem z 28 stycznia 2010 r. wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 81.040,50 zł, pobranym przez płatnika...
ze zm.) - dalej: 'Dyrektywa 69/335' oraz art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia...

I SA/Kr 524/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-20

z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności...
się). Wnioskodawca dokonał zgłoszenia i uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych - wyżej wymienionych pożyczek., W związku z powyższym zadano pytanie, czy powyższe umowy pożyczki...

I SA/Go 534/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. P Spółka...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] kwietnia 2913 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Rozstrzygnięcia organów...

I SA/Op 540/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-06

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 stycznia 2013r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie...
czynności cywilnoprawnej notariusz, jako płatnik, pobrał i odprowadził do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148.242,00...

I SA/Bk 234/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-31

w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą zawarcia umowy. Odmowa wyrażenia zgody przez wierzycieli na przejęcie zobowiązań darczyńcy przez obdarowanego...
po zawarciu umowy, daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku...

III SA/Wa 2930/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-24

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zwrotu nienależnie otrzymanego podatku od czynności cywilnoprawnych...
od czynności cywilnoprawnych pobrał podatek w wysokości 1.767.025,00 zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego firmy P. Sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej jako: 'Spółka...

I SA/Gd 449/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-26

od czynności cywilnoprawnych, powołując postanowienia przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty spłaty pobrał podatek w wysokości 100 zł...
cywilnoprawnych w kwocie niższej od należnej., W toku postępowania, odwołując się do zapisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f i art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności...

I SA/Bk 496/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-23

Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę 1. W dniu...
[...] marca 2013 r. wpłynął wniosek E. C. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., W przedmiotowym...

I SA/Gd 230/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-22

S.K.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
) Czy wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego związanego z aportem akcji Nabywanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100