Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 1869/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-10

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony od bezwzględnie nieważnej czynności cywilnoprawnej - jako nienależnie zapłacony - stanowi nadpłatę /art. 72 par. 1 pkt 1...
od czynności cywilnoprawnej przewidziana w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./. Wojewódzki...

I SA/Łd 1869/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-08-10

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony od bezwzględnie nieważnej czynności cywilnoprawnej - jako nienależnie zapłacony - stanowi nadpłatę /art. 72 par. 1 pkt 1...
od czynności cywilnoprawnej przewidziana w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./. Wojewódzki...

III SA 3276/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

w W. z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie w przedmiocie połączenia postępowań w sprawie o podatek od czynności cywilnoprawnych 1 ) uchyla zaskarżone...
postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od Skarżącego i drugiej strony umowy sprzedaży udziałów...

I SA/Wr 3826/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja Izby Skarbowej...
2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) - obliczył i pobrał opłatę skarbową w wysokości 2% od ustalonej ceny sprzedaży, tj...

I SA/Po 675/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-29

ze skargi: G. R. na decyzję: Izby Skarbowej w Z. z dnia: . nr: w przedmiocie: zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. /-/ J. Ruszyński /-/ S...
z siedzibą w W.., W dniu 22.06.2001 r. G. R. wpłaciła na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Z. kwotę [...] zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Lu 470/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-23

podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] II. orzeka, że zaskarżona decyzja...
cywilnoprawnych, Izba Skarbowa uchyliła decyzję organu I instancji i określiła wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów sprzedaży: z dnia...

I SA/Łd 1279/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-07-15

i usług z tytułu importu towarów powinna być traktowana jako sprzedaż poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej także dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych...
, także w okresie od dnia 1.10.2002 r. do dnia wejścia w życie przepisu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz...

I SA/Łd 907/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-10-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. i D. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n...

III SA/Wa 840/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-03

sprawy ze skargi 1)'I.' F. ; 2) 'I.' Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2004 r., nr [...] w przedmiocie - podatku od czynności...
cywilnoprawnych postanawia 1) odrzucić skargę 2) zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w całości - 1.746 zł (jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć zł...

III SA/Wa 1225/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-25

w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe- Pismem z dnia [...] czerwca 2004 r. I. S.A., reprezentowana przez pełnomocnika wniosła skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100