Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1248/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

od podatku., Wykładnia gramatyczna art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej prowadzi do wniosku, iż przepis ten dzieli czynności cywilnoprawne nie podlegające...
przez tych adresatów czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlegają opłacie skarbowej jedynie te, które zostały wymienione...

I SA/Gd 2288/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-16

Sam fakt, że stroną czynności cywilnoprawnej jest podatnik podatku od towarów i usług, nie przesądza o zwolnieniu tej czynności od opłaty skarbowej na podstawie art. 3...
/, oraz, że czynności cywilnoprawne dokonywane przez Spółkę są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

SA/Rz 1247/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

nie podlegają czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane przez podatników o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
od podatku., Wykładnia gramatyczna art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej prowadzi do wniosku, iż przepis ten dzieli czynności cywilnoprawne nie podlegające...

III RN 67/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

o opłacie skarbowej 'korzystają u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług, wielokrotnie...
czynności zwolnionych od podatku., Z wykładni językowej przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej wynika, że opłacie skarbowej nie podlegają: a/ umowy...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

/obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych/ od umowy pożyczki oblicza się od wartości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku /por. art. 720 Kc/, podczas...
Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...

III RN 128/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-07-06

od tego podatku są wyłącznie czynności dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy i dlatego zwolnienie to nie obejmuje sprzedaży akcji, które nie są towarem...
, skoro omawiana czynność cywilnoprawna nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Jeżeli zaś chodzi o zwolnienie od opłaty skarbowej sprzedaży akcji na postawie par. 63...

I SA/Wr 2980/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-19

./ postanowił, że nie można obniżać podatku należnego o podatek naliczony w wyniku czynności mających charakter rozporządzenia towarami i usługami w sposób nie pozwalający...
pojęcie 'rozporządzono' jako czynność następczą w stosunku do czynności nabycia towarów i usług, z którą łączy się kategoria podatku naliczonego. Tymczasem pojęcie...

III RN 56/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

Farmaceutycznemu 'C-B' Spółce z o.o. w O. opłatę skarbową z tytułu dokonanych przez Spółkę czynności cywilnoprawnych w wysokości 368.702.80 zł. Organ skarbowy pierwszej...
Finansowego 'S.' w W., która udzieliła pożyczek. W ocenie Sądu obowiązek uiszczenia opłaty ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych /art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy...

FPS 3/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a objęte nią są tylko czynności cywilnoprawne,, b/ ze zwolnienia...
, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., W orzecznictwie sądowym i doktrynie przyjęto jednolicie, że przepis ten dzieli zwolnione od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawne...

III SA 232/99 - Wyrok NSA z 2001-04-13

zaprzestała wykonywania jakichkolwiek czynności., Decyzją z dnia 28.11.1996 r. Urząd Skarbowy określił zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okres sierpień...
nieważności sprzedaży programów komputerowych., Strona twierdzi, że pojęcia te są pojęciami materialnymi prawa cywilnego i ocena czynności cywilnoprawnych nie mieści...
1   Następne >   +2   +5   8