Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1314/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-20

. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ korzystają u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów...
i usług oraz podatku akcyzowym wynika, że ze zwolnienia od opłaty skarbowej korzystają u podatników tego podatku tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi...

III SA 1059/93 - Wyrok NSA z 1994-01-21

, to w części dot. skutku rzeczowego umowa ta - zdaniem Banku - była dotknięta nieważnością. Ponadto opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych stanowi swoisty rodzaj podatku...
określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej. Zgodnie z tymi przepisami opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnej podlega zwrotowi w przypadku...

SA/Kr 1851/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-19

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/, według którego jeżeli w okresie, w którym podatnik otrzymał rachunek /fakturę/ nie wykonał czynności...
opodatkowanej, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w okresie, w którym te czynności zostaną wykonane., W odwołaniu od tej decyzji byłe wspólniczki spółki...

SA/Po 3228/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-22

obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych stanowi przy umowie komisu przychód uzyskany przez komitenta po potrąceniu prowizji pobranej przez komisanta...
tej ustawy przyjął jednak zupełnie inną, bardziej precyzyjną regulację powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej /umowy komisu...

SA/Lu 583/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-14

ustawy o zobowiązaniach podatkowych płatnik nie jest organem podatkowym w znaczeniu art. 1 Kpa a czynności przez niego wykonywane mają charakter czynności materialno...
1. Zobowiązanie z tytułu podatku obrotowego od towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy /tzw. 'podatek graniczny' lub 'importowy'/ powstaje w sposób wskazany...

III ARN 72/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

podlega obniżeniu o 50 procent, jeżeli stroną czynności cywilnoprawnej jest przedsiębiorstwo państwowe, a czynność dotyczy sprzedaży zorganizowanej części...
. w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 53 poz. 253/. Przepis par. 62 ust. 1 pkt 8 tego rozporządzenia wymienia wśród stron czynności cywilnoprawnej, które są zwolnione od opłaty...

SA/Po 1652/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-11-10

1. Organy podatkowe nie mają obowiązku respektowania tych postanowień czynności prawnych, które zmierzały do obejścia przepisów prawa podatkowego, jednakże sama czynność...
Administracyjny zwraca też uwagę, iż do oceny czynności prawnych zawartych między obu spółkami może mieć zastosowanie art. 58 kodeksu cywilnego. Również w jednym ze swych...

SA/Po 1072/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-09-15

. 105 Kpa., Obie strony czynności cywilnoprawnych muszą być stronami w postępowaniu podatkowym. Wydanie decyzji bez udziału obu stron w postępowaniu ustalającym wysokość...
ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że strony czynności cywilnoprawnych muszą być stronami w postępowaniu podatkowym., Wydanie zaskarżonej...

III SA 939/93 - Wyrok NSA z 1994-01-12

- zysk liczony według zmiennej rocznej stopy procentowej. Powyższe umowy /czynności cywilnoprawne/ stanowiły więc typowe umowy mieszane, zawierające elementy pożyczki...
czynności określone w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe /Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359/ jako czynności bankowe, nie stanowią odsetek...

III SA 341/94 - Wyrok NSA z 1994-12-09

1. Nie podanie przez urząd skarbowy w wezwaniu skierowanym do stron czynności cywilnoprawnej wartości rynkowej czynności według własnej, wstępnej oceny stanowi...
tej kwestii przy ponownym rozpatrywaniu sprawy., 3. O solidarnej odpowiedzialności stron czynności cywilnoprawnych za opłatę skarbową stanowi art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy...
1   Następne >   +2   5