Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1424-1425/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-12-04

' oraz art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o opłacie skarbowej uznała, iż podstawę obliczenia opłaty od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość świadczeń dzierżawcy ponoszonych...
skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a opłatę skarbową wpłaca się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia., Zdaniem Izby...

SA/Po 1198/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-11-07

., zwiększając obciążenie w podatku obrotowym do 62 774 490 zł. Organ ten podzielił zdanie komisji co do formy prawnej czynności cywilnoprawnych podejmowanych przez skarżącego...
-8240/ZO/13/91 z dnia 26 czerwca 1991 r. utrzymuje w mocy obydwie zaskarżone decyzje. Jej zdaniem, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku obrotowym, przy czynnościach wynikających...

III AZP 14/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-03-21

podatkowych. W ten sposób, w wyniku czynności procesowej /powołanie się na darowiznę przed organem podatkowym/, rozpoczyna się na nowo obowiązek podatkowy dotyczący darowizny...
Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./ nie ma zastosowania do darowizn, co do których w dniu 11...

SA/Wr 294/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-05-24

spełniała też pozytywną przesłankę tej czynności, którą jest 'bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia'. Ponieważ organ gminy, który podjął kwestionowaną uchwałę...
, jak i przystąpienia do przetargów, których przedmiotem jest ustalenie stawki czynszu za lokale podlegające wynajmowi na działalność gospodarczą., Ograniczenie zdolności do czynności...

III SA 1089/91 - Wyrok NSA z 1991-10-29

dokonanie czynności naruszało przepisy o rocznych rozliczeniach z organami finansowymi z tytułu podatków., Izba Skarbowa w J.G. trafnie nie zakwestionowała dokonanego w 1991 r...
odpis z zysku za 1990 r. kwoty 9.600.000.000 zł na fundusz socjalny miał charakter czynności pozornej w celu obejścia przepisów art. 2 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r...

SA/Wr 673/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-08-13

, czy też jej podjęcie stanowi bezwzględnie wiążący warunek wyrażenia woli organu gminy w formie uchwały o podjęciu czynności złożenia skargi sądowej na rozstrzygnięcie organu...
nadzoru wymaga bezwzględnie wyrażenia przez organ gminy w formie uchwały woli podjęcia tej czynności. Uchwała taka stanowi bowiem 'podstawę' skargi. Nie można natomiast...