Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 372/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-20

od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, skargę oddalił., Decyzją tą - izba skarbowa utrzymała w mocy decyzję urzędu skarbowego w (...) z listopada 2001 roku., Organy...

III RN 174/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-17

o podatku od towarów i usług skutkuje zatem - w ocenie skarżącej -zwolnieniem podejmowanych przez niego czynności cywilnoprawnych od opłaty skarbowej., Naczelny Sąd...
, iż nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umów sprzedaży towarów zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów...

III RN 229/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

, a z drugiej strony podatku od towarów i usług - przesądza o tym. że czynności cywilnoprawne, które na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów...

I SA/Ka 1223/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-29

, gdy ich zbywca, bądź też obydwie strony tej czynności cywilnoprawnej są podatnikami podatku VAT. Zauważono jednakże, iż zarówno z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy...
podatku VAT w ogólności, a nie z tytułu dokonania tej, określonej czynności cywilnoprawnej. W konkluzji Izba Skarbowa stwierdziła, że umowa sprzedaży z dnia 21.08.2000 r...

III RN 233/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

., Odrębność reżimów prawnych obu rodzajów podatków - z jednej strony opłaty skarbowej, a z drugiej strony podatku od towarów i usług - przesądza o tym, że czynności cywilnoprawne...
Umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy...

I SA/Ka 1713/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-02-20

. (...) W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zestawienie przepisów kwestionowanej ustawy z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych pozwala stwierdzić, że usługi są traktowane...
kwalifikującej sporne czynności do podkategorii KWiU 74.40.13 - 'usługi reklamowe pozostałe' oraz przepis art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Izba Skarbowa...

III SA 1194/01 - Wyrok NSA z 2002-07-25

w związku z art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz art. 233 par. 2 Ordynacji podatkowej po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Urzędu...
obowiązujących /od dnia 1 stycznia 2001 r./ przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, której art. 9 pkt 2 w kwestii definicji...

III SA 606/01 - Wyrok NSA z 2002-09-11

ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, może ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej /umowa sprzedaży/ oraz podmiot dokonujący tej czynności /podatnik podatku od towarów i usług...
czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlegają opłacie skarbowej jedynie te, które zostały wymienione expressis...

III RN 68/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

, w którym wpłata powinna nastąpić, jeżeli podatnik jest zobowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek. W kwestii opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dokonywanych...
skarbowej powstawało z mocy prawa z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a ewentualna decyzja w tym przedmiocie miała charakter określający /deklaratoryjny/. Należy...

SA/Bk 1719/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-09-24

1998 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ oraz w związku z art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz...
doręczone zostały pozostałym kontrahentom czynności cywilnoprawnej, strony umowy zobowiązane są solidarnie do pokrycia ciążącej na umowie sprzedaży opłaty skarbowej...
1   Następne >   +2   +5   9