Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 482/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-11-20

u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27...
na to co stanowi przedmiot umowy. W sytuacji gdy przedmiot czynności cywilnoprawnej nie jest objęty zakresem ustawy o podatku VAT nie można uznać, że stronami w odniesieniu...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

I SA/Po 683/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

III SA 372-378/97 - Wyrok NSA z 1998-08-12

tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku od towarów i usług - VAT, które zostały wymienione w powołanym przepisie - por. wyrok z dnia 20...
./., Nie miało zastosowania również zwolnienie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit 'a' ustawy o opłacie skarbowej, gdyż ze zwolnienia tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne...

III SA 359/97 - Wyrok NSA z 1998-08-19

tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku od towarów i usług - VAT, które zostały wymienione w powołanym przepisie., W par. 63 pkt...
, gdyż ze zwolnienia tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników. podatku od towarów i usług - VAT, które zostały wymienione w powołanym...

III SA 604/97 - Wyrok NSA z 1998-08-19

przepisów jest taka, że sama ustawa wyłączyła spod opłaty skarbowej niektóre czynności cywilnoprawne /art. 3 ust. 1 pkt 5/, upoważniając jednocześnie Ministra Finansów...
tego skorzystał zwalniając od opłaty skarbowej o rozporządzeniu dalsze czynności cywilnoprawne. W każdym jednak razie zwolnienie na podstawie przepisów rozporządzenia...

SA/Sz 2445/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-22

od towarów i usług są, w myśl art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, czynności w przepisie...
Usług zaliczenie wykonywanych czynności do odpowiedniej podbranży zależy od końcowego efektu świadczonych czynności usługowych. Jeśli zatem czynności pomocnicze...

SA/Sz 2234/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

, iż są to czynności o charakterze cywilnoprawnym, a nie administracyjnym. oddala skargę Decyzją z 24 lipca 1997 r. inspektor kontroli skarbowej określiła zobowiązanie miasta K...
przekraczający wysokość kwoty zobowiązującej gminę na podstawie art. 14 ustawy do opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług...

SA/Rz 374/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-06-16

prawnej. Jeżeli organy wykonują czynności cywilnoprawne w imieniu gminy w okolicznościach wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to podatnikiem jest ta osoba prawna...
organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:, 1/ (...) jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności; o których mowa. w art. 2...

I SA/Ka 389/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-23

, iż w judykaturze oraz w literaturze zgodnie wyjaśniono, iż użyte w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej pojęcie 'czynności cywilnoprawnej' nakazuje odwołanie...
się do przepisów Kodeksu cywilnego, który - jak to wynika z brzmienia jego art. 1 - reguluje stosunki cywilnoprawne, a więc i te, które dotyczą czynności prawnych w rozumieniu...
1   Następne >   +2   +5   7