Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 489/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-23

z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę - Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją...
., zwanej dalej Spółką, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 146.692,50 zł., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w dniu 31 grudnia...

I SA/Rz 359/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-10

dotyczyło opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
. Wnioskodawcy powołali się na przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych...

I SA/Rz 24/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...
dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czynności wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek...

II FSK 1239/06 - Wyrok NSA z 2007-11-22

października 2005 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu orzeczenia podano, że w dniu 4 listopada 2004 r. doszło do zawarcia między O. a W. P. umowy...
sprzedaży oddziału samobilansującego pod nazwą 'O. S.A. Oddział W. P.'. W deklaracji PCC - 1 opodatkowano przedmiotową umowę podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 501/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-21

w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające...
Skarbowego w W. o stwierdzenie nadpłat w podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając wnioski wskazał że w dniach odpowiednio [...] czerwca i [...] czerwca 2006 r. nabył...

III SA/Wa 3554/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

cywilnoprawna wyłączona jest z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na treść art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...
cywilnoprawnych objęte zostały czynności obrotu nieprofesjonalnego, dokonywane głównie ad hoc. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega zaś obrót zawodowy...

III SA/Wa 3131/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-23

w W. z dnia ... lipca 2006 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza...
' rozumiały - Kontrakty z Klientami i Kontrakty z Dostawcami, szczegółowo określone w wykazie A. Od tej umowy Spółka zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 4203/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-23

, że zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.), dalej: 'u.p.c.c....
, które nie mieści się w dyspozycji art. 7 i art. 8 u.p.t.u., Reasumując uznał, że umowa sprzedaży wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 4194/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-01

interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm...
od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 u.p.c.c., Zdaniem Skarżącej umowy powyższe nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ nabycie...

III SA/Wa 3108/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-02

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia ...lipca 2006 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla...
. z o.o. w W., dalej zwanej Spółką, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z zebranych w sprawie materiałów wynika, że Spółka zawarła w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100