Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 699/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-28

od czynności cywilnoprawnych uzupełnia de facto zakres przedmiotowy i podmiotowy podatków obrotowych, obecnie podatku od towarów i usług, stanowiąc szczególną formę...
nie ma bowiem generalnego zapisu zwalniającego od opłaty skarbowej wszystkie czynności cywilnoprawne dokonywane przez podatników podatku od towarów i usług., Sąd wskazuje ponadto...

SA/Bk 81/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-23

, iż brak jest racjonalnych przesłanek do zaaprobowania poglądu, że skoro do przedmiotu czynności cywilnoprawnej nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów...
w stosunku do innych czynności cywilnoprawnych i przedmiotów tych czynności, podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu od tego podatku'., W innej sprawie /wyrok z dnia...

I SA/Po 1139/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-09

u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatków., W rozumieniu ustawy o podatku...

SA/Sz 1246/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-08

Za błędy należy uznać pogląd, iż wyłączenie z opłaty skarbowej dotyczy czynności podatników, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz tylko tych czynności...
stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ nie podlegają również opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane...

III SA 1326/98 - Wyrok NSA z 1999-01-05

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r...
wymienionych w art. 14 ustawy o VAT w zakresie czynności zwolnionych od podatku; drugie wyłączenie od opłaty skarbowej dotyczy umów objętych zwolnieniami na podstawie art. 7...

III SA 5052/98 - Wyrok NSA z 1999-01-08

cywilnoprawnych., Sprzedaż towarów i świadczenie usług, będące podstawowym przedmiotem podatku VAT realizowana jest na drodze tychże czynności cywilnoprawnych. Wskazać należy...
nieracjonalność wykładni prowadzącej do przyjęcia pełnej wymienialności podatku VAT i opłaty skarbowej w zakresie opodatkowania czynności cywilnoprawnych. Jest nią zakres...

III SA 1000/98 - Wyrok NSA z 1999-01-29

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży towarów zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia...
od czynności cywilnoprawnych mogą pozostawać wobec siebie w pewnej konkurencji., Przedmiotowa umowa sprzedaży dotycząca środków trwałych - zdaniem skarżącej - nie podlegała...

SA/Bk 614/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-01-14

od towarów i usług korzystają tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy., Naczelny Sąd...
tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Skoro sprzedaż akcji nie podlega podatkowi VAT, to podlega opłacie skarbowej., W tym stanie rzeczy, Sąd...

I SA/Lu 233/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-30

, która podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś wynajęcie lokalu było czynnością cywilnoprawną a nie działalnością gospodarczą., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa wnosi...
, iż organ podatkowy winien w każdym przypadku udowodnić, iż intencją określonej czynności cywilnoprawnej, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było dokonywanie tej czynności...

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, co ma miejsce...
deklaracji podatku od towarów i usług za 1996 r. spowodował z kolei kontrolę zmierzającą do ustalenia podstaw opodatkowania w owym podatku. Stwierdzono wówczas, że czynności...
1   Następne >   +2   +5   11