Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem., Jak z powyższego unormowania wynika, ustawodawca z góry wyłączył od opłaty skarbowej niektóre czynności cywilnoprawne...
, lecz czynnościami cywilnoprawnymi, dla których nie jest wymagane zezwolenie z art. 11[1] Prawa bankowego., Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sądu...

I SA/Gd 798/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-07-18

do stwierdzenia nieważności czynności cywilnoprawnych zawieranych dla pozoru lecz mogą uznać, iż te czynności cywilnoprawne, których celem jest obejście prawa podatkowego...
CR 1/78 stwierdzał wielokrotnie iż organy podatkowe nie mają obowiązku respektowania tych postanowień czynności prawnych, które zmierzają do obejścia prawa podatkowego...

III SA 861/96 - Wyrok NSA z 1997-09-22

stwierdził, że powyższy akt notarialny był potwierdzeniem czynności udokumentowanych ww. fakturami VAT i uwidocznionych w ewidencji prowadzonej dla potrzeb rozliczenia podatku...
różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nie stanowią wystawione faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane. Na tej podstawie prawnej...

FPS 4/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-05-19

ze skargi Przedsiębiorstwa (...) 'K.' spółka z o.o. w J.G. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 24 lutego 1995 r. w przedmiocie opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych...
w (...) z dnia 24 lutego 1995 r. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dokonanych w okresie od 9 lutego do 15 grudnia 1993 r. pomiędzy spółką...

III SA 508/96 - Wyrok NSA z 1997-07-16

ze zm./ Izba Skarbowa doszła do wniosku, że nie podlegają opłacie skarbowej jedynie te czynności cywilnoprawne, które rodzą obowiązek podatkowy w podatku VAT...
Każde wymierzenie opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej, która w świetle ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ opłacie...

SA/Rz 1454/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-04-11

/, a także przypadki i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym od podatku /pkt 7/., Z par. 54 ust...
zobowiązań podatkowych, a więc właściwy urząd skarbowy przed dokonanie tej czynności winien przeprowadzić postępowanie sprawdzające, czy w zakresie przepisów o podatku...

SA/Ka 2784/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-01-27

skuteczność czynności cywilnoprawnych z punktu widzenia prawa daninowego. Ocena treści i celu umowy cywilnoprawnej /np. czy nie zmierza ona do obejścia obowiązku podatkowego...
czynności cywilnoprawnych z punktu widzenia prawa daninowego. Ocena treści i celu umowy cywilnoprawnej /np. czy nie zmierza ona do obejścia obowiązku podatkowego...

III SA 1946/95 - Wyrok NSA z 1997-04-25

. czynności cywilnoprawnej jaką było zawarcie umowy spółki i podjęcie działań, z którymi prawo łączy powstanie obowiązku podatkowego., Ani przepisy ustawy o podatku od towarów...
podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ obowiązek podatkowy określają ustawy. Nie może on być zatem modyfikowany w drodze czynności cywilnoprawnych dokonywanych...

III SA 476/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

decyzji Urzędu Skarbowego w O. w sprawie wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych /zakupu wierzytelności od innych podmiotów/., W uzasadnieniu Minister Finansów...
, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Z przepisu tego wynikają trzy rodzaje...

I SA/Gd 986/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

interpretacja tego przepisu /Nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w sprawach sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie...
czynności cywilnoprawnej za nie podlegającą opłacie skarbowej wymagać należy ziszczenia się zarówno przesłanki podmiotowej, jak przedmiotowej. Brak jednej z tych przesłanek...
1   Następne >   +2   5