Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 877/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-02-18

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ o wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania...
w (...) z dnia 29 maja 2002 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. W dniu 18 stycznia 2002 r. spółka akcyjna w likwidacji 'E.' z siedzibą w A. złożyła podanie...

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

'kosztu sprzedaży', w którym mieści się zarówno opłata od czynności cywilnoprawnych, jak i podatek od towarów i usług. Koszty sprzedaży nie są wliczone do podstawy...
do wymierzania podatku od podatku i odmiennego traktowania podatku od czynności cywilnoprawnych /odliczonego od podstawy opodatkowania/ od podatku od towarów i usług., Zarówno...

III SA 1272/02 - Wyrok NSA z 2003-07-02

w W. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnej - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 12...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959/ utrzymała w mocy decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego W.-Ś. z dnia 20 grudnia 2001 r...

I SA/Wr 1183/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-30

podatkowe miały prawo do oceny dokonanych przez stronę skarżącą czynności cywilnoprawnych i do podważenia ich skuteczności na gruncie prawa podatkowego., Inspektor Kontroli...
stwierdzając, iż wykonane przez Spółkę czynności zostały dokonane tylko i wyłącznie w celu obejścia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tj. opodatkowania sprzedaży...

I SA/Wr 1891/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-17

cywilnoprawne byłyby dwukrotnie opodatkowane, tj. podatkiem VAT i opłatą skarbową i oznaczała, że spod ustawy o opłacie skarbowej wyłączone zostały czynności cywilnoprawne...
zł. Ponieważ od powyższych czynności cywilnoprawnych strony nie wniosły należnej opłaty skarbowej organ I instancji określił od zawartej w dniu 18 lutego 1998 r. umowy...

I SA/Wr 2860/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-11

nie może być opodatkowana podatkiem VAT stwierdzić należy, że co do zasady wynikającej z unormowań cywilnoprawnych, czynności dokonywane w ramach tego samego podmiotu...
eksportu, oraz wykorzystywanie mechanizmów powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdził, iż do wykonywanych czynności między Spółką...

I SA/Gd 547/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-07

, nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży towarów używanych zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku...
, oraz umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku. Pierwszy człon powołanego przepisu wyklucza...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

orzekających w sprawach podatków do prawnopodatkowej oceny czynności cywilnoprawnych podatnika, tj. oceny, czy czynności te nie stanowią działań zmierzających do uchylania...
instancji Izba Skarbowa zaakceptowała błędne stanowiska tego organu w zakresie cywilnoprawnej oceny czynności dokonanych przez Spółkę z punktu widzenia wykluczających...

I SA/Kr 690/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-10-03

podatku od spadków i darowizn nie ma istotnego znaczenia dział spadku, który z kolei podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych - w części dotyczącej spłat lub dopłat...
/poprzednio opłacie skarbowej/ - stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./. Podstawę...

SA/Rz 235/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-06-25

od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ rozróżnia /także nie definiując/ zwolnienia podmiotowe /art. 8 pkt 1, 2, 4, 5/ podmiotowo-przedmiotowe /art. 8...
1. Z faktu zamieszczenia w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 ze zm./ zwolnień wyłącznie...
1   Następne >   +2   6