Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 257/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-06-17

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 8 marca 2010r. nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
[...] nr [...] , utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 zł...

I SA/Gl 216/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-26

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia [...] r. (Nr [...]) utrzymał w mocy...
w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego (K.c)., Zdaniem pełnomocnika spółki przedmiotowa czynność była zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

III SA/Wa 758/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

do Naczelnika Urzędu Skarbowego K., wniosek o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.991 zł. W załączeniu przesłał oświadczenie z [...] czerwca 2009 r...
podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1577, dalej - 'rozp. MF') w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

I SA/Ke 404/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-08-19

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia...
w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59...

I SA/Gl 1243/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p...
przesłanki do uwzględnienia wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wspomnianej...

II FSK 1266/08 - Wyrok NSA z 2010-01-12

1. Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zmiana...
cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki. Zarówno przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jak przepis § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra...

I SA/Gl 973/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-08

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę...
Spółki o kwotę [...] zł, w związku z czym Spółka złożyła deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) wykazując kwotę podatku do zapłaty w wysokości [...] zł...

III SA/Wa 2305/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
', 'Spółka') o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 473.818,00 zł i jej zwrot. W ocenie Spółki, notariusz przy sporządzaniu w dniu 27 kwietnia...

I SA/Op 527/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-25

podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy zamiany., We wniosku został przedstawiony...
podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli stanowisko podatnika zakładające, iż tak zawarta umowa pomiędzy Spółką a Gminą nie rodzi obowiązku w podatku od czynności...

II FSK 898/09 - Wyrok NSA z 2010-09-28

Skarbowej w W. z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 8 sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd przedstawił następujący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100