Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1130/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-28

oraz wykonywania czynności egzekucyjnych przekracza zakres upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
, ani też do zawarcia z nimi umów cywilnoprawnych., 2. Uchwała rady gminy, nakładająca na inkasentów podatku od posiadania psów obowiązek prowadzenia ewidencji posiadaczy psów...

SA/Wr 590/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-06-30

w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym i nie były one od tego podatku zwolnione, a tylko takie czynności cywilnoprawne nie podlegają opłacie skarbowej., W tej sytuacji wywody...

SA/Wr 69/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-09

urzędowe w zakresie administracji państwowej na wniosek zainteresowanego oraz od określonych odpłatności czynności cywilnoprawnych oraz dokumentów stwierdzających...
czynności cywilnoprawne. Opłata od czynności cywilnoprawnych pobierana jest m.in. od zawartych umów dzierżawy i najmu /art. 1 ust. 1 pkt 2/. Z mocy prawa /art. 3/ nie podlegają...

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

Januszowi M. przedsiębiorstwo, przysługujące jej zwolnienie od podatku obejmowałoby także nabywcę. O tym, czy sprzedaż istotnie nastąpiła, decyduje treść czynności...
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz. U. z 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./ zmiana właściciela przedsiębiorstwa nie stanowi...

SA/Wr 1422/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-12-14

czynności administrowania lokalami nie uwzględniono wydatków związanych z obciążeniami w podatku od nieruchomości., W odpowiedzi na skargę Kolegium Odwoławcze wniosło...
na wykonywaniu w imieniu właściciela miasta Ś. wszelkich czynności związanych z ich eksploatacją i remontami bieżącymi, konserwacją dźwigów osobowych i anten...

SA/Wr 56/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-02-28

. Opłaty te stanowią bowiem rodzaj daniny publicznej z tytułu podjęcia określonej czynności cywilnoprawnej i nie są związane z nabyciem środka trwałego. Potwierdza...
cywilnych /Dz.U. nr 60 poz. 359/, par. 3, 9, 17 i 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności...

III AZP 6/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-06-12

. W niektórych rodzajach podatków, o tzw. prostych konstrukcjach, powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego można stwierdzić bez żadnych dodatkowych czynności ustalających...
określoną wielkość, wymaga ze strony organu podatkowego wielu czynności ustalających, dowodowych, szacunkowych i ocennych. Ustalenie tych okoliczności, mających decydujące...

SA/Wr 884/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-12-14

. 'a' ustawy o opłacie skarbowej, podstawę obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych stanowi przy umowie najmu lub podnajmu lokalu wartość świadczeń najemcy...
, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokali powstaje z chwilą dokonania czynności, przez co rozumie się zawarcie...

III SA 1115/92 - Wyrok NSA z 1992-10-08

-później na rzecz spółki'. Ze względu na to, że obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej określonej w ustawie powstaje z chwilą jej dokonania...
./ opłacie skarbowej podlegają między innymi czynności cywilnoprawne polegające na zawarciu umowy pożyczki /lit. 'c'/ i umowy spółki /lit. 'e'/, przy czym zgodnie z ust. 2...

III AZP 11/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-09-24

, że jeżeli nie skorzysta z oferty złożonej w tym piśmie, to zostaną podjęte czynności zmierzające do wywłaszczenia działki. Akt notarialny zawierał dane określające przeznaczenie...
działki, a zbywca nie ponosił opłat sądowych ani nie pobrano od niego podatku dochodowego., Decyzją z dnia 7 października 1991 r. Urząd Rejonowy w P. umorzył postępowanie...
1   Następne >   2