Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 2198/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-12-09

opłaty skarbowej od umowy sprzedaży dotyczy obu stron czynności cywilnoprawnej, przy czym jest to obowiązek zapłaty solidarnej. Z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8...
ust. 3 i art. 11 ustawy o opłacie skarbowej Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. W odniesieniu do czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa...

SA/Wr 560/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-09-03

zwrotowi tylko w przypadku nieważności czynności cywilnoprawnej lub stwierdzenia tej nieważności prawomocnym orzeczeniem sądu., Odwołując się od decyzji Urzędu Skarbowego...
skarbowej. I tak, opłacie skarbowej podlegają: działania stron podejmowane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji państwowej, czynności cywilnoprawne, dokumenty...

SA/Wr 209/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-05-11

umowa pożyczki stanowi odrębną czynność cywilnoprawną i pozostaje bez wpływu na wymiar podatku od darowizny., W skardze wniesionej do NSA R. domagał się uchylenia...
Z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie darowizny. oddala skargę. J. L...

III SA 209/93 - Wyrok NSA z 1993-05-11

obowiązek podatkowy w podatku od darowizn. Zawarta umowa pożyczki stanowi odrębną czynność cywilnoprawną i pozostaje bez wpływu na wymiar podatku od darowizny., W skardze...
Z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie darowizny /art. 6 ust. 1 pkt 4...

I SA 1681/92 - Wyrok NSA z 1993-10-08

czynnościami cywilnoprawnymi. Nie są to - zdaniem Wojewody - czynności urzędowe w rozumieniu cytowanego art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym czynności...
administracyjnego w konkretnych sprawach, czy też należy do czynności cywilnoprawnych, jeżeli stanowi zadanie gminy o charakterze publicznym i nie jest objęta przepisami...

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

/przedsiębiorstwo państwowe/ nie oznacza, że przywileje podatkowe mogą być zbywane przez osoby uprawnione w drodze czynności cywilnoprawnych. Prawo podatkowe ma autonomię w stosunku...
czy poszerzane umowami cywilnoprawnymi. Polskie podatki dochodowe zaliczane są w doktrynie prawa finansowego do tak zwanych podatków osobistych. Oznacza to, że obowiązki...

SA/Po 2130/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-17

skarbowej od dokonanej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy najmu garażu, a w szczególności, czy do podstawy wymiaru wlicza się podatek od nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust...
I instancji. Zdaniem Izby Skarbowej, skoro umowę podpisano 18.2.1993 r. to przyjąć należy, iż z tą chwilą dokonano czynności cywilnoprawnej., Drugi zaś z podniesionych...

SA/Wr 640/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-08-20

, iż opłata została wymierzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie wskazano, iż obowiązek uiszczenia opłaty ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej...
do treści przepisów powołanej wyżej ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r., opłacie skarbowej podlegają czynności cywilnoprawne w tym także umowy pożyczki - art. 1 ust. 1 pkt 2 lit...

SA/Gd 2221/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-03-05

o opłacie skarbowej/. Ponadto opłatę skarbową pobiera się tylko od czynności cywilnoprawnych i od dokumentów. , Sąd zatem uwzględnił skargę i stwierdził nieważność...
Nie można uznać opłat za rejestrację w placówkach służby zdrowia za opłaty administracyjne za czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe radzie gminy...

III SA 2219/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

stron z umowy tej wynikające nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane. W sprawie niniejszej przedmiotem były jedynie skutki dokonania tej czynności w aspekcie przepisów...
1. O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy /i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   3