Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II...
. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaną opieką nad matką, A. G., Decyzją z dnia [...], nr [...] wydaną z powołaniem się na przepisy...

II SA/Bd 829/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

sprawie specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje z uwagi na brak spełnienia warunku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
się o 'przedłużenie' specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, która ukończyła 90 lat i pobiera rentę chorobową z tytułu niepełnosprawności. Dodał...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

i prawny:, Wnioskiem z dnia [...] września 2017 r. P. L. zwrócił się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. L. ur...
specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę: L. A. ur. 1942-07-[...] na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31 w wysokości [...] zł. miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł...

I OSK 874/16 - Wyrok NSA z 2017-02-14

z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu...
2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił...

II SA/Łd 1213/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-16

ze skargi B. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił B. B. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej rezygnacji...

II SA/Op 421/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-24

Odwoławczego w Opolu z dnia 29 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Przedmiotem skargi, wniesionej...
w mocy decyzję Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2015 r., nr [..], w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

z upoważnienia Burmistrza Byczyny, przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką - Z. R. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na matkę. Skarżąca przedłożyła też orzeczenie...

II SA/Ke 619/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-12-07

października 2022 r. do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką., Cytując treść art. 27 ust. 5 pkt 2 i 3 z dnia 28...
pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, uprawnionemu może przysługiwać wyłącznie jedno z tych świadczeń, co wyklucza możność równoczesnego przyznania obu świadczeń...

I OSK 562/22 - Wyrok NSA z 2023-01-31

. do 31 października 2020 r. oraz od 1 grudnia 2020 r. do 6 czerwca 2021 r. włącznie, skarżąca miała ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, co wykluczało...
przyznanie jej za te okresy świadczenia pielęgnacyjnego. Zbieg świadczeń ustał z dniem doręczenia skarżącej ostatecznej decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy, tj...

II SA/Ol 596/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-21

oświadczenie o rezygnacji z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z dnia '[...]', Dyrektor Miejskiego...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem, które to zostało przyznane ostateczną decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100