Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 245/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-24

. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją...
. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] nr (...), odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I SA/Wa 2095/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

spełniony warunek z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż M. S. pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na matkę, w związku z czym...
świadczenie w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, powinna dokonać wyboru jednego z tych świadczeń poprzez rezygnację z pobierania jednego z tych świadczeń. Wybór...

III SA/Kr 547/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-13

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
z dnia [...] 2013r. znak: [...] Wójta Gminy, odmawiającej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na babcię - S. S. utrzymał zaskarżoną...

IV SA/Wr 345/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
Pani E. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką Z. W.. W uzasadnieniu decyzji podano, że strona nie spełnia przesłanek do otrzymania wnioskowanego...

II SA/Ol 34/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

. b ustawy, gdyż decyzją z '[...]' r. przyznano Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Organ pierwszej instancji podniósł ponadto, że również z uwagi na wyłączenie...
1 lit. b ustawy, polegającą na pominięciu celów tej ustawy i przyjęcie, że pobieranie przez Skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...

II SA/Bd 839/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia[...]lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
. (skarżąca) prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad ojcem...

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia 27 lutego 2014 r. H. S. wystąpił...
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad żoną - R.S., która zgodnie z orzeczeniem...

I OSK 1062/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

po ukończeniu 25 roku życia oraz osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Kolegium decyzją z [...] września 2020 r. uchyliło w całości...
przez stronę do dnia 31 października 2020 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej, Kolegium decyzją z dnia [...] listopada 2020 r...

II SA/Sz 1131/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-04

Społecznej, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy, przyznał R. L. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad matką S. L. w okresie...
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu dotyczącego pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pismem z dnia 20 lutego 2014 r. pracownik socjalny...

III SA/Kr 982/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 23 lipca 2013 r...
., np. [...], odmawiającej przyznania J. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad osoba niepełnosprawną D. C., utrzymało decyzję organu I instancji w mocy...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100