Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 1001/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-12

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia...
. na decyzję Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą; II...

II SA/Po 1044/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-16

. z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. 64/98/414 ze zm.- dalej ustawa) odmówił przyznania B. W. specjalnego zasiłku...
lub specjalnego zasiłku okresowego, nie otrzymała tej pomocy. W latach poprzednich, gdy Ośrodek posiadał środki, Wnioskodawczyni korzystała z różnych form pomocy (specjalnych...

II SA/Gd 496/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-15

albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków...
. nr [...] w przedmiocie prawa do zasiłku przedemerytalnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia 27 grudnia 2001 r. nr [...] - obie...

IV SA/Wr 358/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

zasiłku stałego oddala skargę. W dniu [...]r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wpłynął wniosek skarżącego B. J. o przyznanie od [...]r. zasiłku stałego z tytułu...
rehabilitacji i leczenia. Wskazał, że M. M. jest uczniem szkoły specjalnej. B. J. oświadczył, że jest w stanie zrezygnować z pracy zawodowej i podjąć się opieki...

II SA/Bd 932/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-02

w szkole specjalnej w G., mieszkają w internacie, który mieści się w placówce opiekuńczej i nie są w niej formalnie umieszczone. Przebywają tam od poniedziałku do piątku...
w T. z dnia [...] 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...

SA/Sz 731/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-08

specjalnego zasiłku celowego na zakup kuchenki gazowej., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że IJ.M. jest osobą samotną, całkowicie niezdolną do pracy ze względu na stan zdrowia...
. Oznacza to, że Sąd nie jest właściwy do merytorycznego rozpoznania wniosku skarżącego o przyznanie zasiłku celowego specjalnego, gdyż sprawa ta należy do kompetencji...

SA/Rz 2628/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-01

do zasiłku przedemerytalnego oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego- utrzymał w mocy zaskarżoną nim decyzję., Jako jej podstawę prawną wskazał art. 6c ust...
Starosta Powiatu uchylił decyzję własną z dnia [...] sierpnia 2001 r. oraz odmówił I. S. prawa do zasiłku przedemerytalnego od dnia 24 sierpnia 2001 r. r., Od powyższej...

II SA/Ka 123/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-12-03

, że syn zameldowany jest w przedmiotowym lokalu. Natomiast uczy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w T. W czasie nauki dziecko przebywa u babki, której skarżący...
przekazuje całe alimenty należne synowi, a u siebie zatrzymuje czasami tylko zasiłek rodzinny w kwocie [...] zł, ponieważ w czasie wolnym od nauki syn przebywa u niego...

II SA/Wr 856/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-15

było podstaw do udzielania pomocy pieniężnej w dotychczasowej wysokości. Stwierdził, iż z analizy dokumentacji wynika, że wychowanek nie ma uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego...
i nie posiada orzeczenia kwalifikującego do kształcenia specjalnego. Organ podniósł, iż J. i J. M. są spokrewnieni z dzieckiem oraz że dochód rodziny nie przekracza...

II SA/Po 416/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-30

Odwoławczego z dnia [...].lutego 2002 r. Nr [...]. w przedmiocie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie; uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora...
opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno wychowawcze...