Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 430/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-26

w postępowaniu dotyczącym zasiłku okresowego na opłacenie usług opiekuńczych z wniosku z dnia 4 sierpnia 2009 r., Wnioskiem złożonym w dniu 2 lipca 2009 r. T. W. zwróciła...
się o przyznanie zasiłku okresowego na okres od 1 lipca 2009 r., w którym nie są świadczone usługi opiekuńcze. Wcześniej T. W. przedłożyła w dniach 19 czerwca i 14 lipca 2009...

II SA/Sz 940/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-06

bezzwrotnego lub zwrotnego zasiłku celowego specjalnego na zakup lodówki. Wniosek ten uzupełnił następnie pismami z dnia [...] opisując swoją sytuację materialną, rodzinną...
wynosił w [...] zł i przekroczył kryterium dochodowe wynoszące 477 zł. Jako przyczynę odmowy przyznania pomocy w postaci bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego na zakup...

II SA/Sz 819/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-26

[...] zł. J.K. jest stałym beneficjentem Ośrodka, a ostatnio udzielona pomoc to:, - zasiłek celowy specjalny w wysokości [...] zł z przeznaczeniem na zakup leków...
może być przyznany:, - specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega...

II SA/Lu 316/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-08-04

stycznia do 31 grudnia 2010 r., zasiłek celowy specjalny na zakup opału i drewna w łącznej wysokości 1 250,00 zł w 2010 r., a także usługi opiekuńcze opłacane ze środków OPS w N...
. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych I. oddala skargę; II. przyznaje [...] A. S. od Skarbu Państwa...

I SA/Wa 687/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-14

w formie zasiłku celowego i specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego na opłacenia rachunku za telefon., Decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym i prawnym...
., Decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. Burmistrz Gminy B. odmówił wnioskodawcy przyznania zasiłku celowego i specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego na opłacenia...

II SA/Lu 750/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-29

tych schorzeń sam w sobie nie stanowi przesłanki przyznania usług, opiekuńczych a tym bardziej specjalnej pomocy, tj. zasiłku okresowego na opłacanie opieki osób drugich...
decyzjami z dnia [...] stycznia 2009r. otrzymał: zasiłek celowy w wysokości 120 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze na okres do 31 grudnia 2009r., oraz zasiłek celowy...

I OSK 900/11 - Wyrok NSA z 2011-10-19

lub opiekuńczego,, c) świadczenia rehabilitacyjnego,, d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia, Z pobieraniem zasiłku mamy więc do czynienia...
jako osobę bezrobotną i jednocześnie odmówił mu przyznania prawa do zasiłku., Następnie Starosta Powiatu Garwolińskiego decyzją z dnia 18 lipca 2009 r. nr [...], z tym samym...

I SA/Wa 1750/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-19

celowego i specjalnego zasiłku celowego zgodnie z wnioskiem nie przekroczył granic uznania administracyjnego i właściwie zastosował obowiązujące przepisy., Z kwestionariusza...
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:, 1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium...

I SA/Wa 1040/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-18

r., nr [...] utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy B. z [...] stycznia 2011 r., nr [...] odmawiającą przyznania W. K. zasiłku celowego i specjalnego bezzwrotnego...
z [...] stycznia 2011 r. Burmistrz Gminy B. odmówił wnioskodawcy przyznania zasiłku celowego i specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego na bilety PKP z B. do P. oraz na zakup...

II SA/Op 685/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-17

nr 1408/71, wzajemnie się wykluczają. Organ wywiódł, że renta socjalna w Polsce nie jest analogicznym świadczeniem jak zasiłek pielęgnacyjny (opiekuńczy) w Austrii...
pielęgnacyjnego jest w Austrii zasiłek opiekuńczy (Pflegegeld), a organ nie ustalił, jaki rodzaj świadczeń rodzinnych pobiera jej ojciec w Austrii i wadliwie skupiono się wyłącznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12