Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 410/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-05

[...] [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego I. skargę oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz adwokata M...
Miasta z dnia [...] znak [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego na dofinansowanie do opłat za gaz , utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu...

IV SA/Gl 577/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-06

jednak w ramach odrębnego postępowania okoliczność ta została uwzględniona poprzez przyznanie odwołującemu decyzją z dnia [...] Nr [...] specjalnego zasiłku celowego w wysokości...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych oddala skargę Decyzją Nr [...] z dnia [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta...

I OSK 1261/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

. przyznania zasiłku rodzinnego na D. i M. P. oraz przyznania dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na A. P., z tytułu kształcenia...
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na D. P., z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na A., D. i M. P. oraz z tytułu wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku...

II SA/Op 116/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-06

przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup żywności, leków i opłaty w wysokości 140 zł oraz w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, utrzymał w mocy zaskarżoną...
. o przyznanie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów jakich nie jest w stanie sam ponieść z uwagi 'na brak pomocy na bieżąco.' We wniosku podał...

IV SA/Wr 639/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-03

sprawy jest odmowa przyznania zasiłku celowego specjalnego, natomiast skardze zawarto żądanie zwiększenia ilości świadczonych godzin usług opiekuńczych., Na rozprawie...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego I. oddala skargę...

II SA/Rz 399/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego -skargę oddala- do wyroku z dnia 21 października 2008 r...
., Nr [...] w przedmiocie udzielenia pomocy w postaci specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia, pokrycie w części rachunków opłat za gaz i energię...

I SA/Wr 1129/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych)., Poza sporem w sprawie jest, iż skarżący w 2005r. otrzymał zasiłek chorobowy i świadczenie...
w razie choroby i macierzyństwa obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Poza sporem...

I OSK 916/07 - Wyrok NSA z 2008-04-03

[...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2006 r. sygn. akt II SA/Sz 946/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił...
odmowy przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku celowego na zakup leków dla matki H. G.., Pismem z dnia 24 kwietnia 2006 r. J. K. zwrócił się z wnioskiem o przyznanie...

IV SA/Gl 234/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-05

poza zasiłkiem rodzinnym i dodatkami do niego, również świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia...
Kolegium Odwoławczego w B.-B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie [...] tiret...

II SA/Go 830/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

pieniężnych na zakup żywności oraz o przyznanie zasiłku celowego specjalnego w kwocie 700 zł na wykup mieszkania, zasiłku celowego na środki higieny i kosmetyczne...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
1   Następne >   +2   4