Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 272/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-08

A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych I. uchyla zaskarżoną decyzję...
opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598) - po rozpatrzeniu wniosku A. S. z dnia [...] r. - postanowił przyznać pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, przez zapewnienie M...

II SA/Bk 259/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-22

w wymiarze minimum 25 godzin tygodniowo. Przydzielenie specjalnych usług opiekuńczych w domu, nie narażałoby jej syna na niepotrzebny stres związany 'z ganianiem...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

III SA/Kr 1226/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-18

o przyznanie świadczenia opiekuńczego nad M. S., Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 2 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny...
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne., Na podstawie art. ust. 1 ww. ustawy 17 ust.1...

II SA/Wa 1614/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

jest osobą cierpiącą na [...]. Z powodu wieku nie jest już w stanie podołać obowiązkom opiekuńczym. Dlatego też zainteresowany uważa, iż złożenie wniosku o świadczenie specjalne...
nad niepełnosprawną córką i zmuszony będzie do oddania córki pod opiekę w specjalnym zakładzie opiekuńczym. Skarżący wskazał, iż złożony przez niego wniosek 'nie jest wyrazem...

II SA/Ke 659/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-15

poniesionych strat w wyniku zdarzeń losowych przyznano 2 osobom na kwotę 17.500 zł, specjalne zasiłki celowe zostały przyznane w 112 środowiskach na kwotę 19.196,95 zł, zaś średni...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 965/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

w L. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 11...
specjalnego zasiłku celowego oraz przyznał radcy prawnemu M.F. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę [...] zł (dwieście dziewięćdziesiąt...

II SA/Lu 638/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

r. specjalny zasiłek celowy w wysokości 300 zł miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie w części kosztów leczenia oraz zakupu leków., Podsumowując, organ podniósł...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia...

II SA/Ke 664/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-11-24

losowych na kwotę 17.500 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego specjalnego objęto 112 środowisk na kwotę 19.196,95 zł. Podkreślono, że średnie kwoty przyznawanych zasiłków...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium...

I SA/Wa 1898/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-29

Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
., W uzasadnieniu organ przedstawił następująco stan faktyczny:, J. S. złożyła do Kierownika MOPS w S. (za pośrednictwem Burmistrza) łącznie 10 wniosków o przyznanie: zasiłku celowego...

II SA/Lu 32/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-18

przyznania świadczeń z pomocy społecznej i przyznało Z. W. specjalny zasiłek celowy w wysokości 300 zł., W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało...
w postaci specjalnego zasiłku celowego na kwotę 514 zł (zakupiono pralkę i maszynkę elektryczną). Ponadto z programu rządowego przyznano Z. W. pomoc w formie zasiłku...
1   Następne >   +2   5