Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

I SA/Wa 1998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu...
rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 5) zasiłku...

II SA/Lu 461/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

opieki oraz art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b u.ś.r. poprzez błędne uznanie, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...
się prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: Kolegium) decyzją z [...] r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przyznało stronie...

II SA/Sz 346/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadto wedle organu, w związku z tym, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim brak jest podstaw do przyznania...
przyznanego stronie decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego na K. G. oraz decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2020 r.:, 1...

II SA/Lu 524/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

do specjalnego zasiłku opiekuńczego, co - w ocenie organu - wyczerpuje przesłankę negatywną do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z treścią art. 17 ust. 5 pkt 1...
specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji gdy strona dokonała w oparciu o art. 27 ust. 5 u.ś.r. wyboru...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

z upoważnienia Burmistrza Byczyny, przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką - Z. R. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na matkę. Skarżąca przedłożyła też orzeczenie...

II SA/Ol 596/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-21

oświadczenie o rezygnacji z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z dnia '[...]', Dyrektor Miejskiego...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem, które to zostało przyznane ostateczną decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

IV SA/Wr 231/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-26

oraz nie ma ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,, - matka strony jest wdową , jest osobą niesamodzielną...
w dniu [...] września 2020 r. podanie, z którego wynika ,że rezygnuje z przyznanego jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z dnia [...] listopada...

II SA/Ol 570/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

- go roku życia. Ponadto, organ wskazał, że w dniu, 23 października 2020 r., skarżący złożył wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany decyzją z dnia '[...]'r...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Postanowieniem z dnia '[...]' r., Samorządowe Kolegium Odwoławczego w pkt. 2...

II SA/Lu 430/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-28

pomocy społecznej pierwszej instancji przyznał skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
. świadczenia pielęgnacyjnego, organy argumentowały, że decyzją z 7 listopada 2019 r., znak: MOPS.4045.20.2019 wnioskodawcy przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   92