Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

II SA/Sz 346/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadto wedle organu, w związku z tym, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim brak jest podstaw do przyznania...
przyznanego stronie decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego na K. G. oraz decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2020 r.:, 1...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

z upoważnienia Burmistrza Byczyny, przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką - Z. R. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na matkę. Skarżąca przedłożyła też orzeczenie...

II SA/Ol 596/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-21

oświadczenie o rezygnacji z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z dnia '[...]', Dyrektor Miejskiego...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem, które to zostało przyznane ostateczną decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

II SA/Ol 570/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

- go roku życia. Ponadto, organ wskazał, że w dniu, 23 października 2020 r., skarżący złożył wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany decyzją z dnia '[...]'r...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Postanowieniem z dnia '[...]' r., Samorządowe Kolegium Odwoławczego w pkt. 2...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

decyzja Wójta Gminy M. z [...] grudnia 2019 r. orzekająca o przyznaniu R. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad K. S. w kwocie [...]zł...
, że z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego decyzją [...]/[...], Działający...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją organu I instancji z 30 października 2019 r. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020...
. za okres za który został wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy, organ wypłaci różnicę między kwotą przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego 1.830,00 zł, a kwotą...

II SA/Ol 61/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

w stopniu znacznym matką W.J.. W uzasadnieniu podano, że wnioskodawczyni ma do 31 października 2020 r. przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad matką...
sprawowanie właściwej opieki nad matką. Do dnia 31 października 2020r. odwołująca się otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na okres od 1 listopada 2019r. do 31...

II SA/Ol 114/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

znacznym matką. Jednocześnie skarżąca wniosła o uchylenie decyzji przyznającej jej z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy, w przypadku przyznania prawa do świadczenia...
, skoro decyzją z '[...]' r. przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Zdaniem Kolegium, jedyną przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego był fakt...

II SA/Ol 906/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką. Jednocześnie skarżący wniósł o uchylenie decyzji przyznającej mu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką, w przypadku...
, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, Na skutek rozpatrzenia odwołania, decyzją nr '[...]' z '[...]' r., Samorządowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   40