Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

II SA/Sz 346/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadto wedle organu, w związku z tym, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim brak jest podstaw do przyznania...
przyznanego stronie decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego na K. G. oraz decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2020 r.:, 1...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

z upoważnienia Burmistrza Byczyny, przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką - Z. R. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na matkę. Skarżąca przedłożyła też orzeczenie...

II SA/Ol 596/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-21

oświadczenie o rezygnacji z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z dnia '[...]', Dyrektor Miejskiego...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem, które to zostało przyznane ostateczną decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

IV SA/Wr 231/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-26

oraz nie ma ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,, - matka strony jest wdową , jest osobą niesamodzielną...
w dniu [...] września 2020 r. podanie, z którego wynika ,że rezygnuje z przyznanego jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z dnia [...] listopada...

II SA/Ol 570/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

- go roku życia. Ponadto, organ wskazał, że w dniu, 23 października 2020 r., skarżący złożył wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany decyzją z dnia '[...]'r...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Postanowieniem z dnia '[...]' r., Samorządowe Kolegium Odwoławczego w pkt. 2...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

decyzja Wójta Gminy M. z [...] grudnia 2019 r. orzekająca o przyznaniu R. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad K. S. w kwocie [...]zł...
, że z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego decyzją [...]/[...], Działający...

II SA/Bd 389/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-04-14

specjalny zasiłek opiekuńczy. SKO wskazało, że ta przesłanka odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia tj. okoliczność przyznania skarżącej prawa do specjalnego...
zasiłku opiekuńczego, na dzień orzekania przez SKO nie jest już aktualna, gdyż decyzja przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy została uchylona decyzją Wójta Gminy...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją organu I instancji z 30 października 2019 r. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020...
. za okres za który został wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy, organ wypłaci różnicę między kwotą przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego 1.830,00 zł, a kwotą...

II SA/Gl 908/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-17

świadczenia. Jako powód odmowy wskazał, że decyzją z dnia [...] r. stronie ustalono prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 listopada 2020 r. do 31...
się o uchylenie na podstawie art. 155 k.p.a. obowiązującej wówczas decyzji ustalającej stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca...
1   Następne >   +2   +5   +10   64