Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 300/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-04-20

Pomocy Społecznej w N. przyznał stronie specjalny zasiłek celowy w wysokości 150 złotych. Organ pierwszej instancji ustalił, iż T. R. jest osobą samotnie gospodarującą...
, jak również z uwagi na zdarzenie losowe jakie miało miejsce 20 kwietnia 2005 r., postanowił przyznać specjalny zasiłek celowy. Wyjaśnił, iż wysokość specjalnego zasiłku celowego...

II SA/Bk 963/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-09

jest dopiero po uprzednim sfinansowaniu świadczeń z pomocy społecznej o charakterze obowiązkowych tj,. zasiłków okresowych, obiadów dzieciom w szkole, usług opiekuńczych...
Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego oddala skargę W dniu [...] lipca 2005r. K.M.L. złożyła...

II SA/Op 391/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-19

dochodowe. Uznając wnioskodawcę za kwalifikującego się do uzyskania zasiłku celowego, organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej specjalny zasiłek...
tego kryterium, nie kwalifikuje się on do przyznania specjalnego zasiłku celowego. Przywołując przepis art. 3 ust. 4 w/w ustawy, organ wskazał, iż ustalając wysokość...

II SA/Op 448/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-23

w N. z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego i celowego specjalnego na pokrycie kosztów spowodowanych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, kosztami leczenia i zakupu...
wnioskodawcy wynosi 461zł, a tym samym brak jest podstaw do przyznania zasiłku specjalnego celowego, gdyż przysługuje on rodzinie lub osobie, której dochód przekracza ustawowe...

II SA/Op 28/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-05-09

Społecznej w N. o przyznanie zasiłku celowego i specjalnego celowego w związku z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą, a także ze względu na ubóstwo. We wniosku podał...
celowych, otrzymuje pomoc w formie zasiłków okresowych, bezpłatnych posiłków oraz bezpłatnych usług opiekuńczych. Odnosząc się do odwołania uznało zarzut przyznania...

II SA/Lu 106/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-13

i zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie usług opiekuńczych we własnym zakresie stanowi uzasadniony powód odmowy udzielenia specjalnego zasiłku celowego na pokrycie spłaty...
podkreślił, że brak jest podstaw do przyznania wnioskodawcy także specjalnego zasiłku celowego. Zdaniem Wójta przemawia za tym dogłębna analiza zebranego w sprawie...

IV SA/Wr 670/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Organ rozpoznający wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku celowego w trybie art. 41 ustawy o promocji społecznej powinien każdorazowo zakresem swoich rozważań objąć...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego uchyla decyzję I i II instancji. Przedmiotem skargi wniesionej przez R. M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Op 386/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-09

marca 2005 r. o przyznanie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego, po uchyleniu przez Kolegium poprzednio wydanej decyzji z dnia 9 marca 2005 r., przyznającej...
, kwalifikujący do zasiłku celowego, co jednocześnie wyklucza możliwość przyznania specjalnego zasiłku celowego, natomiast ustalając wysokość przyznanego świadczenia wzięto pod uwagę...

II SA/Bk 264/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

opału, 4) odmowy przyznania świadczeń: a) pieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt 1 lit. a) i c) tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego, b...
. nr [...] - w przedmiocie 1) przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w wysokości 100 zł na pokrycie wydatków na: żywność (w tym paczki), środki czystości, 1/2 kosztów...

II SA/Op 299/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-19

i zasiłku celowego specjalnego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej i ochronę poziomu życia i mieszkania oraz wskazywał na wysokość opłat i innych wydatków...
, że uzyskuje pomoc w postaci posiłku oraz usług opiekuńczych i zasiłku okresowego, a także pomoc w postaci obiadów i usług opiekuńczych realizowanych tylko w dni robocze...
1   Następne >   +2   5