Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 114/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i świadczenie pielęgnacyjne zaliczane są do świadczeń opiekuńczych z tym, że inny jest ich cel., Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany...
jak i świadczenie pielęgnacyjne zaliczane są do świadczeń opiekuńczych z tym, że inny jest ich cel. Zasiłek pielęgnacyjny /art. 16/ przyznawany jest w celu częściowego...

IV SA/Po 1070/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2005 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego, uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
GOPS) o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności. Do wniosku załączyła orzeczenie o niepełnosprawności z dnia [...] lutego 2003 r...

IV SA/Po 828/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-11-29

opieki nad dzieckiem., W uzasadnieniu organ podał, że syn T.S., K.S. przebywa w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym S.Z.P. im. [...] w M. (dalej Ośrodek) od wtorku do piątku...
opieki przez co najmniej 5 dni w tygodniu; nie faktyczna liczba dni przebywania dziecka w ciągu tygodnia w ośrodku decyduje o uprawnieniach do zasiłku, lecz to, że zakład...