Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 670/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Organ rozpoznający wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku celowego w trybie art. 41 ustawy o promocji społecznej powinien każdorazowo zakresem swoich rozważań objąć...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego uchyla decyzję I i II instancji. Przedmiotem skargi wniesionej przez R. M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OSK 684/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są m.in. świadczenia opiekuńcze, którymi są m.in. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne (art...
. 2 pkt 2) . Istotą tej ustawy jest pomoc finansowa państwa w postaci częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka w formie zasiłku rodzinnego (art. 4 ust. 1...

II SA/Gd 343/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-12-07

Kolegium Odwoławczego z dnia 10 kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 czerwca 2004 r., nr [...] oraz odmawiającą prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania...

II SA/Lu 859/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

lub specjalnego zasiłku celowego., Organ odwoławczy podniósł również, iż wskazana w skardze możliwość korzystania ze środka transportu oferowanego przez Środowiskowy Dom...
'mogą być przyznane usługi opiekuńcze (...)' wskazuje, iż organ nie jest zobowiązany do pozytywnego rozpatrzenia każdego złożonego wniosku w tym zakresie. Według organu...