Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 391/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-19

dochodowe. Uznając wnioskodawcę za kwalifikującego się do uzyskania zasiłku celowego, organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej specjalny zasiłek...
tego kryterium, nie kwalifikuje się on do przyznania specjalnego zasiłku celowego. Przywołując przepis art. 3 ust. 4 w/w ustawy, organ wskazał, iż ustalając wysokość...

II SA/Op 299/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-19

i zasiłku celowego specjalnego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej i ochronę poziomu życia i mieszkania oraz wskazywał na wysokość opłat i innych wydatków...
, że uzyskuje pomoc w postaci posiłku oraz usług opiekuńczych i zasiłku okresowego, a także pomoc w postaci obiadów i usług opiekuńczych realizowanych tylko w dni robocze...

IV SA/Gl 432/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-17

, został przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji., W odwołaniu od tej decyzji R. H. podniosła...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uchyla zaskarżoną decyzję...

II SA/Rz 594/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-12

rozpatrzeniu sprawy, stwierdził że ze względu na fakt przebywania P. G. w placówce zapewniającej całodobową opiekę - zgodnie z pismem z dnia 1 kwietnia 2005 r. Specjalnego...
w Rzeszowie z dnia 20 maja 2004 r. sygn. akt SA/Rz 1431/02 została oddalona skarga D. G. na decyzję odmawiającą przyznania jej zasiłku stałego z powodu pobytu dziecka...