Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 298/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-10

i specjalnego zasiłku celowego, świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt 2 lit. b), c), d) i f) oraz od i) do o) tj. biletu kredytowanego...
(nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności), lit. c - specjalny zasiłek celowy (przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach...

II SAB/Bk 33/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-10

;, 2. odmowie przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt 1 lit. a i c, tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego...
opiekuńczych, mieszkania chronionego oraz pobytu i usług w domu pomocy społecznej;, 3. umorzeniu postępowania w przedmiocie zasiłku okresowego;, 4. wypłacie zasiłku, o którym mowa...