Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 963/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-09

jest dopiero po uprzednim sfinansowaniu świadczeń z pomocy społecznej o charakterze obowiązkowych tj,. zasiłków okresowych, obiadów dzieciom w szkole, usług opiekuńczych...
Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego oddala skargę W dniu [...] lipca 2005r. K.M.L. złożyła...

IV SA/Po 802/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-01

)., W przedmiotowej sprawie organy ustaliły, że z racji przebywania syna Skarżącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, nie przysługują nań ani zasiłek rodzinny, ani związane...
o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci: D. S. i P. S, wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego (na dwoje...

I SA/Wa 1811/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-14

[...] zł ([...] zł - zasiłki celowe specjalne i [...] zł - koszt usług opiekuńczych ). Wskazano również ,że organ I instancji nie dopuścił się naruszenia wskazanych...
specjalnych wymogów dietetycznych. Poza tym wskazano, że od stycznia do grudnia 2004 roku A. S. otrzymała w formie zasiłków celowych pomoc w wysokości ogółem [...] zł...

II SA/Łd 31/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-27

% podstawy. Do dochodu dziecka zalicza się kwotę otrzymywanej renty rodzinnej wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny...
., Odwołanie od tej decyzji złożyła G. B. podnosząc, iż od dnia 18 lipca 2003 roku do dnia 17 października 2004 roku J. L. przebywał w jej rodzime w pogotowi opiekuńczym...