Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 541/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-09

świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków oddala skargę W dniu [...] października 2004 r. B. R...

II SA/Bk 435/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-20

w formie zasiłku celowego w wysokości 50 zł na częściowe pokrycie wydatków na żywność i środki czystości i odnawiającą przyznania zasiłku stałego, specjalnego zasiłku...
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, mieszkania chronionego, pobytu i usług w domu pomocy społecznej oraz umorzył postępowanie w przedmiocie zasiłku okresowego...

II SA/Op 185/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-06-28

. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w N. o przyznanie zasiłku okresowego albo okresowego specjalnego, ewentualnie zasiłku celowego albo celowego specjalnego. Wyjaśnił...
albo specjalnego, ewentualnie zasiłku celowego albo celowego specjalnego. Pozostawił zatem organom administracji prawo wyboru właściwego świadczenia pomocowego, wskazując...

II SA/Gd 430/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-06-14

chronionych,, 3) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,, 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia...
i wypłacanie zasiłków stałych oraz zasiłków stałych wyrównawczych,, 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych...

II SA/Op 341/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-19

świadczeń (zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze), - zwiększenie pomocy na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie dziecka niepełnosprawnego (por. rządowe...
[...] utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku...

II SA/Bk 91/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-24

wymienionych w art. 36 pkt 1 (zasiłku stałego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie) należących do kompetencji gminy, oprócz...
pkt 1 lit. a i c, - tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego oraz świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt. 2 litery c, d i f...

II SA/Op 229/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-11

środków finansowych. Co do prawa strony do specjalnego zasiłku celowego 'nie znaleziono szczególnie uzasadnionego powodu pozwalającego na przyznanie takiego świadczenia...
strony i zwrócono uwagę, że brak jest podstaw do przyznania specjalnego zasiłku celowego, gdyż nie zachodzą szczególne okoliczności wymagane przepisami prawa. Podniesiono...

II SA/Ke 191/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-07

stałego M. S. z uwagi na opiekę nad dzieckiem specjalnej troski,, 2. zobowiązał M. S. do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego z tytułu opieki...
zasiłku stałego w związku ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad dzieckiem specjalnej troski. W tym okresie Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem z dnia [...] zasądził...

II SA/Op 376/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-06-16

o przyznanie zasiłku celowego lub celowego specjalnego mającego na celu ochronę poziomu jego życia w ramach realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy...
systematycznie korzysta z różnych jej form, a to min. w lipcu 2004 r. oprócz zasiłku celowego, korzystał z usług opiekuńczych w ilości 42 godzin tygodniowo, zasiłku...

II SA/Bd 184/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-21

się o zasiłek rodzinny nie otrzymywały go w sytuacji, gdy dziecko ma zapewnione całodobowe utrzymanie w specjalnej instytucji lub w rodzinie zastępczej, w której przebywa., Brak...
i czy wobec tego zachodzą warunki do odmówienia prawa do zasiłku rodzinnego z tego powodu., Instytucję rodziny zastępczej reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa...
1   Następne >   3