Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Gl 511/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S. decyzją z dnia [...] r., Nr [...] orzekł w sprawie odmowy przyznania M. K...
. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad A.K.., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że po przeanalizowaniu...

I OSK 3117/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Odwoławczego w G. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...

II SA/Sz 1131/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-04

Społecznej, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy, przyznał R. L. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad matką S. L. w okresie...
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu dotyczącego pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pismem z dnia 20 lutego 2014 r. pracownik socjalny...

IV SA/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-15

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza P...
świadczenia., W dalszej części uzasadnienia organ po przytoczeniu treści przepisów prawa wskazał, że przesłanką warunkującą przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I OSK 330/15 - Wyrok NSA z 2016-09-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 174/15 - Wyrok NSA z 2016-08-24

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że podstawę materialnoprawną zaskarżonego orzeczenia stanowił art. 16a ustawy...

I OSK 3099/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie...

II SA/Po 44/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-19

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2015r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę II SA/Po 44/16, Uzasadnienie, Decyzją z dnia...
. U z 2013 poz.3) przyznał Pani K. M. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na Pana W. M. ur. [...]., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ I instancji podał...

II SA/Rz 949/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-03

konieczności rozstrzygnięcia w innym postępowaniu zagadnienia wstępnego dotyczącego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013 roku do chwili obecnej...
., Na powyższe postanowienie zażalenie wniosła skarżąca podnosząc, że kwestia przysługiwania jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013...

I OSK 64/15 - Wyrok NSA z 2016-08-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] maja 2014 r., nr [...], z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
je decyzje Wójta Gminy S. z [...] maja 2013 r., nr [...] oraz z [...] grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu Sąd podniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   49