Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 877/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-17

nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką. Jednocześnie skarżący wniósł, o uchylenie decyzji z '[...]' r. przyznającej mu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku...
i odmówił uchylenia decyzji z '[...]' r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że nie została spełniona przesłanka...

II SA/Ol 65/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

D. K. (dalej jako: 'skarżąca') specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym mamą A. S. na okres od 1 listopada 2018 r. do 31...
i uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyznania wnioskowanego świadczenia. Skarżąca wskazała na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA/Op 281/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

z dnia 5 lipca 2019 r., w którym podał, iż z dniem przyznania mu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W aktach sprawy...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, w przypadku wydania decyzji przyznającej wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne. W piśmie tym pełnomocnik zwrócił uwagę...

II SA/Ol 995/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

, że z dniem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z '[...]' r., Decyzją z '[...]' r. Kierownik Gminnego Ośrodka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący, reprezentowany przez adwokata, wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając:, 1) naruszenie prawa materialnego mającego...

II SA/Ol 186/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

przedmiotowego świadczenia. Podniósł ponadto, że Skarżącej przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej Samorządowe Kolegium Odwoławcze, '[...]' (dalej...
decyzję z '[...]' r., którą przyznał Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Ol 34/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

. b ustawy, gdyż decyzją z '[...]' r. przyznano Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Organ pierwszej instancji podniósł ponadto, że również z uwagi na wyłączenie...
1 lit. b ustawy, polegającą na pominięciu celów tej ustawy i przyjęcie, że pobieranie przez Skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...

IV SA/Po 199/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-06

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Burmistrz Miasta i Gminy M. decyzją z [...].11.2019r., nr [...], wydaną...
31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Rz 1193/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-16

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego - skargę oddala - Decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad mężem w okresie zasiłkowym 2019/2020, utrzymało w mocy...

II SA/Gl 715/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-23

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej...
, po rozpatrzeniu odwołania M. S. skarżąca) od decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy przyznania skarżącej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

IV SA/Wr 73/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-09

. nr [...], uchylającą decyzję Burmistrza Z. z dnia [...] października 2018 r. nr [...] przyznającą specjalny zasiłek opiekuńczy; III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem J.C., Decyzją z dnia (...) października 2018 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   79