Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1450/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-23

: 'w przypadku wydania decyzji przyznającej w/w świadczenie pielęgnacyjne z dniem jej wydania wnoszę o uchylenie decyzji dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
z dniem przyznania mi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mój mocodawca rezygnuje z przysługującego mu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją...

II SA/Ke 743/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2024-02-07

sprawy wynika, że M. L. uprawniony był na mocy decyzji organu I instancji z dnia 2 marca 2023 r. znak: DŚRIA.5212.10.2022 do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa...

I OSK 2246/22 - Wyrok NSA z 2024-01-05

, która ma już ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdy zarówno wykładnia językowa jak i funkcjonalna prowadzi do wniosku, że w sytuacji, gdy wobec danej osoby występuje zbieg...
, że skarżąca w dacie złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, miała przyznany wcześniejszą decyzją specjalny zasiłek opiekuńczy., Na wstępie rozważań wyjaśnić należy...

I OSK 101/23 - Wyrok NSA z 2024-02-22

2020 r. przyznał Skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r., które to świadczenie jest (także) udzielane...
zasiłek opiekuńczy. W przypadku bowiem przyznania danej osobie specjalnego zasiłku opiekuńczego nie można przyznać jej świadczenia pielęgnacyjnego dopóki nie zrezygnuje ona...

II SA/Lu 1059/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-18

., Wójt Gminy Spiczyn wydał decyzję przyznającą skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy na męża S. S. od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r., Z kolei decyzją z 16...
specjalny zasiłek opiekuńczy. W związku z powyższym Kolegium wskazało, że obowiązkiem organu I instancji będzie nadanie takiego biegu sprawie, który nie będzie kolidował...

III SA/Kr 1561/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-24

, a ponadto nie jest możliwe przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym pobieraniu przez skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego. W odwołaniu skarżąca...
przez nią się specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji w całości oraz orzeczenie co do istoty sprawy poprzez przyznanie świadczenia...

II SA/Gd 931/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-03-20

Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 września 2023 r., sygn. akt SKO Gd/2536/23 w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
) w przedmiocie odmowy przyznania stronie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym...

II SA/Lu 1099/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-25

i całodobowy., Kolegium zaznaczyło, że wnioskodawca miał ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego (decyzja znak: GOPS.4046.7.2.2022.mb z dnia 13 października 2022 r...
z wnioskiem skarżącego, uchylającej ostateczną decyzję przyznającą mu prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Organ odwoławczy podkreślił, że wniosek o ustalenie prawa...

II SA/Po 760/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-15

swoja sytuację rodzinną i zaznaczyła, iż od 2015 roku zajmowała się schorowaną siostrą i matką. Od dnia 01 stycznia 2015 r. A. D. otrzymywał specjalny zasiłek opiekuńczy...
dni naliczanych do prawa do zasiłku zalicza się również okresy: pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...

II SA/Gd 678/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-24

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2023 r. nr SKO Gd/6706/22 w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Skarga S.B. na decyzję...
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2022/2023 w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem S. J., S. J. urodzony dnia 26 sierpnia 1940 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   16