Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 202/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-04-26

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) odmówił M.P. przyznania zasiłku rodzinnego na D...
. i M. P. oraz odmówił przyznania dodatków do zasiłku rodzinnego: z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na A.P., z tytułu kształcenia i rehabilitacji...

II SA/Rz 975/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych -skargę oddala- Decyzją z dnia [...].r...
przyznania pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania - utrzymało w mocy zaskarżoną...

II SA/Lu 211/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-30

środowiskowego z dnia 10 października 2006 r. we wrześniu 2006 r. otrzymała skarżąca zasiłek celowy specjalny w kwocie 150 zł. Z poprzednio przeprowadzonego wywiadu...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych I. oddala skargę; II. przyznaje [...] A. B. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Kr 1355/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-12

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, Kierownik Filii Nr [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. odmówił Z. M. przyznania zasiłku celowego specjalnego...
na dofinansowanie do czynszu, energii elektrycznej i gazu. Odrębnymi decyzjami przyznano stronie zasiłek celowy specjalny na dofinansowanie do energii elektrycznej w wysokości 90,00 zł...

II SA/Kr 640/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-15

zasiłku rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji Decyzją [....] Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. , wydaną...
zasiłku rodzinnego na dziecko , przyznając na P.U. kwotę [....] zł miesięcznie od ..... II 2006r do ...... VIII 2006 r;, 2. zmianie zasiłku rodzinnego na dziecko, przyznając...

II SA/Łd 438/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-24

się do udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego. Organ rozpatrzył także możliwość przyznania pomocy na zasadach specjalnych, jednak z uwagi na ograniczone możliwości...
trudną sytuację materialną i zdrowotną. Wyjaśnia ponadto, że jest osobą samotną, utrzymuje się z renty i zasiłku pielęgnacyjnego i korzysta z usług opiekuńczych...

II SA/Ke 107/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-12

. (uczeń Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w roku szkolnym 2006/2007), w dniu 15 września 2006 r. złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego...
Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oddala skargę. II SA/Ke 107/07, Uzasadnienie, Decyzją...

I SA/Wa 1990/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-06

w [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...], odmawiającą przyznania S. W. pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego na zakup leków...
. W. wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Miasta W. z prośbą o przyznanie zasiłku celowego specjalnego na zakup leków, wyżywienia, środków higieny osobistej...

II SA/Bk 684/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-13

środowiskowego, iż ubiega się o specjalny zasiłek celowy na leki, opłaty mieszkaniowe, środki czystości i higieny., W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego...
organ I instancji nie znalazł podstaw do przyznania specjalnego zasiłku celowego zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej, co znalazło swój wyraz w decyzji z dnia...

IV SA/Wr 63/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego oddala skargę...
I. M. [...] r. złożyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w W. B. wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego na K. K., Gminny Ośrodek Pomocy...
1   Następne >   +2   4