Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 874/16 - Wyrok NSA z 2017-02-14

z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu...
2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił...

I SA/Wa 698/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Odwoławcze w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
r. w wysokości [...] zł jest nienależnie pobranym specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zobowiązującą go do zwrotu tej kwoty., Decyzja powyższa wydana została w oparciu...

II SA/Rz 331/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-14

[...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego -skargę oddala- Przedmiotem skargi Z.P. jest decyzja Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego, dalej Kolegium, z dnia [...] lutego 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Z akt administracyjnych...

I OSK 586/17 - Wyrok NSA z 2017-11-29

w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA...
: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu podniesiono, że wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2016 r. T.W. wystąpiła o przyznanie ww. świadczenia w związku...

II SA/Sz 834/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r...
L. odmówił Wnioskodawcy przyznania świadczenia w formie:, 1. specjalnego zasiłku opiekuńczego, na E. N., 2. składki na ubezpieczenie społeczne opłacanej za osoby...

II SA/Rz 1736/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-09

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego -skargę oddala- Przedmiotem skargi PK (skarżącej) jest decyzja...
. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco...

II SA/Łd 348/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-09

zasiłek opiekuńczy na matkę. Organ I instancji ustalił następnie, iż decyzją z dnia [...] przyznano stronie specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
lit. b ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Sz 253/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-12

2017 r. sprawy ze skargi U. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
o ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym mężem Z. K.., Organ pierwszej instancji, decyzją z dnia...

II SA/Lu 319/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawną A. M.., Podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu [...] listopada 2016 r...

I OSK 3387/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym skargą kasacyjną...
. z [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił następujący stan sprawy., Prezydent...
1   Następne >   +2   +5   +10   65