Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

pielęgnacyjne, z dniem jej wydania wnosi o uchylenie dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego'. Do wniosku dołączono oświadczenie z 14 stycznia 2020 r...
. o rezygnacji z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] listopada 2019 r., Decyzją...

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy nad matką od dnia 1 listopada 2020r do dnia 31 października 2021r. , co oznacza, że nie została spełniona również przesłanka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

II SA/Op 254/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-17

pełnomocnika o: 1) złożenie oświadczenia, że A. J. została poinformowana o konieczności rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o konieczności podjęcia...
przez wnioskodawczynię decyzji, czy zamierza pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; 2) złożenie oświadczenia, czy są inne osoby spokrewnione w pierwszej...

II SA/Rz 424/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-07

pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem. We wniosku skarżąca zawarła oświadczenie o rezygnacji z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu spełnienia wszystkich pozostałych...

II SA/Bd 19/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem K. A. oraz przesłanki negatywnej z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr, bowiem K...
. okoliczność przyznania skarżącej decyzją z dnia [...] listopada 2020 r. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od [...] listopada 2020 r. do [...] października...

II SA/Bd 1548/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-05

z dnia [...] lipca 2021 r., w którym wniosła ona m.in. o uchylenie decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. przyznającej jej specjalny zasiłek opiekuńczy, tylko w przypadku...
do przyznania wnioskowanego świadczenia, to decyzja na mocy której ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie może zostać uchylona., W następstwie rozpatrzenia...

II SA/Łd 441/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-30

specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne przyznano od 1 stycznia 2022 r. Organ I instancji wskazał również, że od ww. świadczenia będą odprowadzane składki...
o uchylenie decyzji Nr ŚR.4212.SZO-000877/10/2021 z 26 października 2021 r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Skarżący złożył wniosek o ustalenie prawa...

II SA/Lu 246/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-26

21 czerwca 2021 r., w którym oświadczył, że z dniem przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 15...
r., poz. 111 ze zm., dalej jako: 'u.ś.r.') oraz legitymowanie się skarżącego prawem do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, co stanowi negatywną przesłankę z art...

I OSK 944/21 - Wyrok NSA z 2022-01-12

. W uzasadnieniu decyzji podano, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia jest fakt posiadania przez wnioskodawczynię prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
- ale tylko za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. - był fakt uprawnienia wnioskodawczyni do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z opieką...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad matką. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przytoczono treść regulacji prawnych stanowiących podstawę materialno-prawną...
osoby wymagającej opieki. Nadto stwierdzono brak podstaw do uchylenia decyzji przyznającej skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na odmowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100