Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

pielęgnacyjne, z dniem jej wydania wnosi o uchylenie dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego'. Do wniosku dołączono oświadczenie z 14 stycznia 2020 r...
. o rezygnacji z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] listopada 2019 r., Decyzją...

I OSK 944/21 - Wyrok NSA z 2022-01-12

. W uzasadnieniu decyzji podano, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia jest fakt posiadania przez wnioskodawczynię prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
- ale tylko za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. - był fakt uprawnienia wnioskodawczyni do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z opieką...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad matką. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przytoczono treść regulacji prawnych stanowiących podstawę materialno-prawną...
osoby wymagającej opieki. Nadto stwierdzono brak podstaw do uchylenia decyzji przyznającej skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na odmowę...

II SA/Gl 870/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-03

nad niepełnosprawnym mężem D. B. Strona oświadczyła jednocześnie, że rezygnuje z przyznanego jej specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent odmówił...
przez niego 25 roku życia, a także okoliczność, że wcześniejszą decyzją z dnia [...] r. stronie przyznano stronie specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak na skutek odwołania...

I OSK 1062/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

po ukończeniu 25 roku życia oraz osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Kolegium decyzją z [...] września 2020 r. uchyliło w całości...
przez stronę do dnia 31 października 2020 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej, Kolegium decyzją z dnia [...] listopada 2020 r...

II SA/Go 119/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłki opiekuńczego oddala skargę. I.S. (powoływana dalej...
instancji') z dnia [...] stycznia 2021 r. [...]. odmawiającą skarżącej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Sz 1157/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-24

w dniu [...] września 2019 r. złożył oświadczenie woli o rezygnacji z dotychczas otrzymywanego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże oświadczenie takie złożył...
własną z dnia [...] listopada, 2018 r. od dnia [...] września 2019 r. w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę strony. Wobec powyższego, organ II...

I OSK 1145/21 - Wyrok NSA z 2022-02-23

., w/w miał przyznany na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. specjalny zasiłek opiekuńczy ze względu na sprawowanie opieki nad żoną - M...
opiekuńczego zachodzi konieczność rezygnacji z jednego z w/w świadczeń, to jednak S. A. nadal pobierał (przyznany mu od dnia 1 lipca 2020 r.) specjalny zasiłek opiekuńczy...

III SA/Kr 1274/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-03

przy tym, że żądanie strony zawarte w piśmie z dnia 10 lutego 2021 r. w pkt 2, tj. dotyczące uchylenia decyzji o specjalnym zasiłku opiekuńczym na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu...
czy zrezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kolegium uznało, że dopiero po ustaleniu wskazanej kwestii może rozważyć przyznanie skarżącej wnioskowanego świadczenia...

II SA/Ol 1007/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-18

świadczenia. Ponadto wyjaśniono, że skarżąca ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad matką, na okres od 1 listopada 2021 r. do, 31...
jego niezastosowanie i nieuwzględnienie, że w razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, osoba uprawniona ma prawo wyboru jednego...
1   Następne >   +2   +5   +10   39