Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SO/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

w kwocie 1.320,06 zł netto oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego matki, z tytułu opieki nad ciotką, w wysokości 520 zł - łącznie 1.740,06 zł miesięcznie. Podniosła...
czteroosobowego gospodarstwa domowego wnioskodawczyni składa się emerytura E. S. oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, otrzymywany przez A. S., związku z opieką nad niepełnosprawną...

IV SA/Po 975/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

przyznania stypendium wskazano przekroczenie kryterium dochodowego, co wynikało z przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania...

IV SA/Po 532/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-02

I. S.-K. na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji...
w terminie wniosek o stypendium szkolne to wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dokonana w czerwcu 2014 r. nie byłaby uwzględniana w dochodzie rodziny skarżącej...

III SA/Łd 983/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-04

Ministrów z 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna - Dz.U. z 2015r. poz.1238). Po dokonaniu stosownych wyliczeń wysokość stypendium wynosi...

II SA/Po 161/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-10

w wysokości [...] zł wraz z decyzją Prezydenta Miasta P. z dnia [...] stycznia 2020 r., [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego K. K. w wysokości [...] zł...
'. Zostało dołączone również oświadczenie o wysokości przychodów, w którym A. K. wskazał, że w 2020 r. nie uzyskał dochodu, a jedynym przychodem było świadczenie opiekuńcze...

III SAB/Kr 61/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-11-30

o przyjęcie córki do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr [...] w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr [...] w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Opiekuńczych w N...
zamieszkania L. do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr [...] w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo - Opiekuńczych w N., W dniu 14 października 2021 r. skarżąca zwróciła...

III SA/Kr 1176/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-12

że składa się na to 1400 zł wynagrodzenia męża za prace, 1300 zł zasiłku opiekuńczego i ok. 550 zł z pomocy społecznej., Uzasadniając swoje starania podniosła...
2016 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego postanawia: I. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych, II. ustanowić dla strony...

IV SA/Wr 169/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego'., Jej § 4 ust. 9 stanowi, że:, 'Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy...
, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach;, 5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych...

IV SA/Gl 457/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-02

. Wskazywał również na art. 37 § 2, 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzając, że umowa z dnia [...] października 2015 r. jest nieważna bowiem jego żona...
., Ponownie podkreślił, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Zauważył, ze nie przesłano do Sądu wszystkich pism skarżącego i jego żony we wskazanych wyżej...

IV SA/Gl 704/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-24

na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego...
pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego., Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda [...], działając...