Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

III SA/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Prezydent Miasta orzekł o odmowie przyznania M. M. (dalej: skarżącej) specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

II SA/Ke 86/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-03

A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe...
przyznania A. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny babcią Natalią W., Organ odwoławczy...

III SA/Kr 1116/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Decyzją...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca, W. O. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie brak jest bezpośredniego związku przyczynowo...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad matką. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przytoczono treść regulacji prawnych stanowiących podstawę materialno-prawną...
osoby wymagającej opieki. Nadto stwierdzono brak podstaw do uchylenia decyzji przyznającej skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na odmowę...

II SA/Go 119/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłki opiekuńczego oddala skargę. I.S. (powoływana dalej...
instancji') z dnia [...] stycznia 2021 r. [...]. odmawiającą skarżącej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Bk 1027/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-09

ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2...
. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem J. P. Decyzją z dnia...

I OSK 630/22 - Wyrok NSA z 2023-02-03

ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu spełnienia przesłanek do świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. Tym samym, na podstawie art. 155 k.p.a., wnosi o uprzednie uchylenie aktualnie obowiązującej decyzji ustalającej prawo wnioskodawcy do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I SA/Wa 698/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Odwoławcze w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
r. w wysokości [...] zł jest nienależnie pobranym specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zobowiązującą go do zwrotu tej kwoty., Decyzja powyższa wydana została w oparciu...

II SA/Go 322/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-06

r. Ostateczną decyzją z dnia [...] sierpnia 2018 r., nr [...] Prezydent Miasta przyznał M.Ś. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża na okres od [...] lipca...
2018 r. do [...] października 2018 r. w wysokości 520 zł miesięcznie. Następnie w związku z kolejnymi wnioskami strony o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża...
1   Następne >   +2   +5   +10   37