Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Sz 418/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

o jego przyznanie. Do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który jednak nie mógł się odbyć...
w urzędzie pracy strona udokumentowała okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. Przedłożyła ponadto...

II SA/Op 512/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 21 listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad babcią A. S., która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,, Zaskarżona decyzja zapadła...

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

przed zarejestrowaniem , tj. od 11 września 2017 r. do 11 marca 2019 r., pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy od dnia 11 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r...
w/w ustawy do 365 dni , o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie...

II SA/Op 331/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym mężem I. K., legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności...

II SA/Ol 596/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-25

dla bezrobotnych zalicza się m.in. okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych...
była sprawowana. Podał, że skarżący pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do 7 marca 2018r. w celu sprawowania opieki nad matką...

II SA/Sz 1405/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

przez okres 365 dni pobierał świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna...
2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm. (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) - uzależnione...

II SA/Bd 1412/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-13

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjnego, a następnie specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie spełniał tychże kryteriów., Stwierdzić należało zatem, że zaskarżona decyzja...

III SA/Lu 303/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie...
. na decyzję Wojewody z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...

IV SA/Po 281/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-12

. W. za osobę bezrobotną z dniem [...].04.2017 r. oraz odmowie przyznania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych., Prezydenta Miasta K. decyzją z [...] listopada 2017r...
w ramach programu specjalnego dla osób dla których ustalono III profil pomocy. Organ wskazał, że w ramach prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy aktywizacji zawodowej...

IV SA/Po 596/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-26

[...] grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu żywności za m-c grudzień 2012 r.,, - informacje z MOPS...
, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej; wymaga też stałej...